Studie: VILPE Sense-fuktkontrollsystem säkerställer tillräcklig ventilation av byggnadskonstruktioner

Ramboll Finland Oy har genomfört en studie som visar att VILPE Sensefuktkontrollsystem avsevärt påskyndar torkningen av ett vått isoleringsskikt jämfört med undertrycksventilation. I studien simulerade man ett takläckage på ett dåligt ventilerat låglutande tak. Resultaten visade att både undertrycksventilation och VILPE Sense behovsstyrd ventilation torkade isoleringsskiktet, men behovsstyrd ventilation var avsevärt snabbare (1,5 år jämfört med 3 år). I vissa fall var undertrycksventilation för långsam för att förhindra mögelbildning. Studien, ledd av Tekn. Dr. Klaus Viljanen, rekommenderar behovsstyrd ventilation, särskilt på stora tak, som det säkra valet för att säkerställa tillräcklig ventilation.

I många länder använder man undertrycksventilation för att hålla takstrukturer torra och friska. Undertrycksventilation på taket skapas genom vindens och undertrycksventilernas kombinerade effekt. När vinden blåser runt undertrycksventilen skapas ett vakuum som ventilerar och torkar isoleringsskiktet. För några år sedan lanserade VILPE sitt fuktkontrollsystem, VILPE Sense, på marknaden som ett kontrollsystem för behovsstyrd ventilation av byggnadskonstruktioner.

Systemet använder givare som övervakar temperatur och fukt både i den ventilerade konstruktionen och i utomhusluften. Systemet styr en takfläkt som ventilerar taket när förhållandena är gynnsamma. Till exempel kör takfläkten med högre effekt när systemet upptäcker överflödig fukt i konstruktionen och när utomhusluften är tillräckligt torr. Omvänt körs systemet med lägre effekt när utomhusluften är fuktig. Ventilationen stoppas helt i mycket kallt väder. Skillnaden mellan undertrycksventilation och behovsstyrd ventilation med en takfläkt är att undertrycksventilation beror på väder och vind (luftväxlingshastighet på 20–40 gånger per timme), medan VILPE Sense-fuktkontrollsystem kan ventilera konstruktionerna med avsevärt högre effekt (140 gånger per timme). De här luftväxlingshastigheterna gäller för en låglutande takkonstruktion med ventilationsspalter.

VILPE Sense torkade det våta isoleringsskiktet på 1,5 år

Ramboll Finland Oy genomförde en studie, beställd av VILPE Oy, där man jämförde torkningsförmågan hos VILPE Sense-fuktkontrollsystem och undertrycksventilation. I studien simulerade man ett takläckage på ett dåligt ventilerat tak genom att tillsätta 30 kilogram vatten per kubikmeter takisolering (normal fuktnivå i isoleringsull är mindre än 1 kg/m3). Taket var låglutande och hade ventilationsspalter. Den bärande konstruktionen var en 40 mm TT-platta, med bitumenmembran som ångspärr. Värmeisoleringen bestod av 370 mm mineralull och 30 mm toppull, mellan vilka det fanns ventilationsspalter. Kanalerna var 20 x 30 mm2 i storlek med ett avstånd på 200 mm.

Resultaten visade att både undertrycksventilation och VILPE Sense-fuktkontrollsystem torkade isoleringsskiktet. VILPE Sense med dess behovsstyrda ventilation torkade dock isoleringsskiktet avsevärt snabbare än undertrycksventilation. VILPE Sense torkade taket helt på 1,5 år, jämfört med 3 år med undertrycksventilation. Studien visade att den långsammare torkningsförmågan hos undertrycksventilation ökar risken för mögelbildning i konstruktionerna.

”VILPE Sense är det säkra valet för att säkerställa tillräcklig takventilation”

Forskaren och rapportens författare, projektledare Klaus Viljanen (Tekn. Dr.),konstaterar att VILPE Sense behovsstyrda ventilation är ett bättre alternativ än undertrycksventilation om taket är utsatt för läckor, stora fuktbelastningar från miljön eller lider av dålig ventilation. Viljanen betonar att behovsstyrd ventilation som VILPE Sense är det tillförlitliga valet, särskilt för flacka tak större än 1000 m2, eftersom det kan vara särskilt utmanande att säkerställa tillräcklig ventilation på stora tak.

”På stora tak kan undertrycksventilationens gränser nås av flera skäl. Man strävar ofta efter att spara på undertrycksventiler, och ofta installerar man inte tillräckligt många på taket. Sist och slutligen är ventilationsspalternas storlek ganska liten och de kan ibland pressas ihop, vilket resulterar i otillräcklig ventilation. Sammantaget varierar förhållandena för tillräcklig ventilation mycket och beror på många variabler. VILPE Sense ventilerar ett större område och löser många av de här problemen,” säger Viljanen.

”Fuktproblem innebär betydande kostnader, och stora inbesparingar kan fås om man med behovsstyrd ventilation kan slippa byta ut våt värmeisolering,” säger Viljanen.

I sin doktorsavhandling studerade Viljanen bland annat effekterna av klimatförändringar på mögelindexet. Mögelindexet grundar sig på den finska mögeltillväxtmodellen som har utvecklats av Tampere University of Technology (TTY) och VTT Technical Research Centre of Finland. Det beräknar risken för mögeltillväxt på en skala från 0 till 6.

”Även en liten ökning av utomhusluftens relativa luftfuktighet har en förvånansvärt stor påverkan på konstruktionernas välbefinnande. Enligt resultaten kan en ökning med 1–2 procentenheter höja mögelindexet i takkonstruktionen till nivå fyra,” säger Viljanen. Nivå fyra innebär tydlig och synlig mögeltillväxt.

För mer information om studien, kontakta sales@vilpe.com.