Behovsstyrd ventilation minskar kylbehovet och leder till energibesparingar

En studie av Ramboll Finland Oy visar att VILPE Sense minskar fastigheters kylbehov under sommaren, vilket leder till energibesparingar. Studien jämförde prestandan hos den behovsstyrda ventilationen som VILPE Sense-systemet erbjuder mot både undertrycksventilation och ett scenario med ett oventilerat tak, både på välisolerade och sämre isolerade flacka tak. Resultaten visar att VILPE Sense överträffar undertryckventilation när det gäller att minska fastigheters kylbehov. Studien visar att utöver sitt primära syfte, erbjuder VILPE Sense ytterligare en fördel genom att sänka den energiförbrukning som krävs för kylning.

Flacka tak tenderar att absorbera en betydande mängd värme, särskilt i varma och soliga klimat. Den mängd värme som taket tar upp varierar kraftigt och beror på faktorer som takytans storlek, takets U-värde, latitud, taktyp, takets exponeringsriktning och tidpunkten på dagen. Under de varmare månaderna värmer solen upp fastigheterna och det kan uppstå ett behov av kylning, t.ex. genom att använda luftkonditionering. Syftet med studien var att undersöka VILPE Sense-systemets förmåga att minska kylbehovet och beräkna energibesparingarna. Studien genomfördes av Ramboll Finland Oy och beställdes av VILPE Oy. I studien jämförde man VILPE Sense-systemets behovsstyrda ventilation, undertrycksventilation och ett oventilerat tak. I simuleringen användes U-värden på 0,16 W/m²K och 0,22 W/m²K för takkonstruktionerna. Beräkningsperioden var ett år. U-värdet, även känt som termisk transmittans, mäter hastigheten av värmeflöde genom en konstruktion dividerat med temperaturskillnaden över konstruktionen. Det används för att bedöma en byggnadskomponents (till exempel ett taks) isoleringsförmåga. Lägre värden betyder bättre isoleringsförmåga.

VILPE Sense och behovsstyrd ventilation

Undertrycksventilation på flacka tak sker som en kombinerad effekt av vind och undertrycksventiler. När vinden passerar förbi undertrycksventilen skapas ett vakuum, och isoleringsskiktet ventileras. VILPE Sense, som introducerades på marknaden för några år sedan, är ett styrsystem för takfläktar som ventilerar takkonstruktionerna enligt behov. Systemet inkluderar sensorer som övervakar temperaturen och fukten både i den ventilerade konstruktionen och utomhus. Systemet styr takfläkten att ventilera taket när förutsättningarna för ventilation är gynnsamma, till exempel fungerar takfläkten med högre effekt när fuktbelastningen i isoleringsskiktet blir stor. Skillnaden mellan undertrycksventilation och behovsstyrd ventilation med en takfläkt är att undertrycksventilation är beroende av väder och vind, medan VILPE Sense-systemets takfläkt kan ventilera med betydligt högre effekt. VILPE Sense kan användas för behovsstyrd ventilation både på tak och i krypgrunder.

Resultat

VILPE Sense sänker framför allt kylbehovet på tak med sämre isoleringsförmåga. Resultaten visar att undertrycksventilation kan minska kylbehovet med 4% på tak med sämre isoleringsförmåga och med 12% på tak med bättre isoleringsförmåga, jämfört med oventilerade takkonstruktioner (se Tabell 1). VILPE Sense-systemet minskar kylbehovet med 12% på tak med sämre isoleringsförmåga och 21% på tak med bättre isoleringsförmåga. En trefaldig ökning av luftvolymen med VILPE Sense-systemet minskar kylbehovet med 31% på sämre isolerade tak. Resultaten visar att VILPE Sense minskar kylbehovet i fastigheter oberoende av isoleringsförmåga, men att fördelarna är speciellt stora på tak med sämre isoleringsförmåga.

Beräkningar av energibesparingar med VILPE Sense

För att uppskatta energibesparingarna med VILPE Sense genomfördes beräkningar på ett 20 000 m² flackt bitumentak med mineralullsisolering, där både bättre (0,16 W/m³) och sämre (0,22 W/m³) isoleringsförmåga beaktades. På tak med sämre isoleringsförmåga, beräknades också energibesparingarna om man skulle använda en kraftfullare takfläkt (VILPE ECo 200 FLOW). kWh-uppskattningarna är från Ramboll-studien.

Tabell 2 visar att VILPE Sense bidrar till energibesparingar genom att sänka kylningskostnaderna, och att de mest betydande inbesparingarna fås på tak med sämre isoleringsförmåga och med en kraftfullare takfläkt. Tabellen visar att, utöver sitt primära syfte, kan energibesparingar för nerkylning ses som en kompletterande fördel med VILPE Sense. Det är viktigt att framhäva att beräkningarna för energibesparingarna grundar sig på nordiska väderförhållanden. I varmare klimat förväntas energibesparingarna vara betydligt större.

För mer information om studien, kontakta sales@vilpe.com.