ARVOT

SK Tuotteen arvot ohjaavat yrityksen toimintaa kaikissa tilanteissa. Ne myös kertovat yrityksen moraalista ja SK Tuotteen tärkeiksi mieltämistä asioista. Arvojen jalkauttaminen yrityksessä on tärkeää, sillä niiden tulee näkyä kaikessa toiminnassa.

 

Ympäristöystävällisyys

Ympäristön hyvinvointi on SK Tuotteelle yksi yrityksen toiminnan lähtökohdista. Yrityksen tuotteet valmistetaan kemiallisesti neutraalista ja kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenista. SK Tuote Oy:n johtamisjärjestelmä on arvioitu ja yritykselle on myönnetty SGS ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin laajuus kattaa VILPE®-tuotteiden tuotekehityksen, suunnittelun, valmistuksen ja myynnin.

Vastuullisuus

SK Tuote huolehtii velvoitteistaan. Vastuullisuuteen kuuluu kaikkien sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden huomioiminen sekä kunnioittaminen. Vastuullisuudella tarkoitetaan myös yhteiskunnallista vastuuta. SK Tuote osallistuu aktiivisesti oman toimiseutunsa positiiviseen kehittämiseen.

Luotettavuus

SK Tuote on rehellinen toimija. SK Tuote kunnioittaa tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia. Luotettavuudella kaikissa tilanteissa vahvistetaan yrityksen suhteita muihin toimijoihin ja saavutetaan myös sidosryhmien arvostus.

Innovaatio

SK Tuote on alansa edelläkävijä tuotekehityksessä. Innovatiivinen ilmapiiri yhdessä innovatiivisen tuotekehityksen kanssa varmistaa, että SK Tuote pystyy myös tulevaisuudessa tarjoamaan parhaimmat ja toimivimmat ratkaisut rakentajien tarpeisiin. Innovatiivisuus mahdollistaa myös uusien ratkaisujen kehittämisen ja sitä kautta paremman asiakaspalvelun. Innovatiivisuus ei kuitenkaan ole itseisarvo ja innovatiivisuutta ohjaa aina SK Tuotteella halu luoda uusia ja entistä parempia tuotteita sekä palveluja yrityksen sidosryhmille.

Avoimuus

SK Tuotteen toiminta on avointa. SK Tuote noudattaa annettuja lakeja ja kunnioittaa eri kulttuureja. Toiminnan avoimuudella taataan yrityksen sidosryhmille luotettavuus ja rehellisyys. Avoimuudella tarkoitetaan myös yrityksen sisäistä toimintaa, jolla henkilökunnalle tarjotaan avoin ja rehellinen työilmapiiri.

Green Building

 

VISIO

"Kansainvälinen vuonna 2016”

Visio tiivistää yrityksen tahtotilan. SK Tuotteen visiona on olla kansainvälinen toimija erikoiskattotarvikkeiden alalla vuonna 2016. Valittu visio kertoo SK Tuotteen halusta kasvaa merkittäväksi toimijaksi Euroopan markkinoilla. Kansainvälistyminen tukee myös SK Tuotteen asiakkaita Suomessa: vientimarkkinoilta saadut kokemukset tukevat yrityksen asiakaspalvelun jatkuvaa kehittämistä, mahdollistavat uusia tuoteinnovaatioita ja tarjoavat SK Tuotteelle yhä paremmat mahdollisuudet palvella kotimaassa toimivia kansainvälisiä sidosryhmiä.

Building the Future

 

STRATEGIA

SK Tuotteen kasvun ovat mahdollistaneet ainutlaatuiset ja innovatiiviset tuotteet sekä motivoitunut ja osaava henkilöstö. Yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintatapojansa tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi. Selkeällä strategialla taataan yrityksen kehitys ja luodaan avaimet menestykseen.

 

Kotimaassa myyntiorganisaation kehittäminen ja entistä parempien suhteiden rakentaminen eri sidosryhmiin ovat lähivuosien tärkeimpiä painopisteitä. Myös vientiin panostetaan aikaisempaa enemmän resursseja, jotta SK Tuotteen kasvu varmistetaan kotimaan talouden sykleistä riippumatta. Tärkeimpiä vientimarkkinoita ovat lähivuosina Venäjä, Pohjoismaat, Baltia ja Keski-Eurooppa.

 

SK Tuote panostaa vahvasti organisaation ympäristöystävällisyyden jatkuvaan kehitykseen. Myynnin ja markkinoinnin kehittämisellä SK Tuote pyrkii entistä asiakaslähtöisempään palveluun. Laadun määrätietoisella kehittämisellä puolestaan saavutettiin vuonna 2013 ISO 9001 -laatusertifikaatti ja yrityksen tuotteiden sekä toimintatapojen korkeaa laatua parannetaan myös jatkossa.

Building Fair