ARVOT

SK Tuotteen arvot ohjaavat yrityksen toimintaa kaikissa tilanteissa. Ne myös kertovat yrityksen moraalista ja SK Tuotteen tärkeiksi mieltämistä asioista. Arvojen jalkauttaminen yrityksessä on tärkeää, sillä niiden tulee näkyä kaikessa toiminnassa.

 

Ympäristöystävällisyys

Ympäristön hyvinvointi on SK Tuotteelle yksi yrityksen toiminnan lähtökohdista. Yrityksen tuotteet valmistetaan kemiallisesti neutraalista ja kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenista. SK Tuote Oy:n johtamisjärjestelmä on arvioitu ja yritykselle on myönnetty SGS ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin laajuus kattaa VILPE®-tuotteiden tuotekehityksen, suunnittelun, valmistuksen ja myynnin.

Luotettavuus

SK Tuote täyttää velvollisuutensa. Se tarkoittaa kaikkien sidosryhmien ja kumppanien huomioon ottamista ja kunnioittamista. Tinkimätön luotettavuus vahvistaa yhtiön suhteita muihin organisaatioihin ja toimijoihin. Siihen kuuluvat myös yhteiskuntavastuu ja yhtiön toiminta-alueen myönteisen kehityksen aktiivinen tukeminen.

Rohkeus

Itseluottamus on menestyksen lähtökohta. Me kutsumme sitä rohkeudeksi. Se ei tarkoita sokeaa itseluottamusta vaan sitä, että uskomme ihmisiimme ja ideoihimme. Tarvitsemme rohkeutta tuodaksemme markkinoille uusia ratkaisuja, koska haluamme aina olla tuotekehityksen edelläkävijä.

Innovatiivisuus

SK Tuote on tuotekehityksen etulinjassa. Innovatiivisen ilmapiirin vaaliminen ja innovatiivinen tuotekehitys varmistavat, että SK Tuote pystyy tarjoamaan parhaat ja toimivimmat rakentamisen ratkaisut myös tulevaisuudessa. Innovatiivisuus johtaa myös uusiin ratkaisuihin ja niiden myötä entistä parempaan asiakaspalveluun. Innovointi ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan se perustuu aina haluun luoda uusia, entistäkin parempia tuotteita ja palveluja SK Tuotteen sidosryhmille.

Avoimuus

SK Tuotteen toiminta on avointa. SK Tuote noudattaa annettuja lakeja ja kunnioittaa eri kulttuureja. Toiminnan avoimuudella taataan yrityksen sidosryhmille luotettavuus ja rehellisyys. Avoimuudella tarkoitetaan myös yrityksen sisäistä toimintaa, jolla henkilökunnalle tarjotaan avoin ja rehellinen työilmapiiri.

Green Building

 

VISIO

"20/20/20”

Visio tiivistää yrityksen tahtotilan. SK Tuotteen visiona on saavuttaa 20 prosentin kestävä kasvuvauhti vuoteen 2020 mennessä uusien asiakaskeskeisten ratkaisujen avulla. Uusien tuotteiden eli vuonna 2016 tai sen jälkeen lanseerattujen tuotteiden osuus liikevaihdostamme on tahtotilamme mukaan 20 prosenttia vuonna 2020.

Building the Future

 

STRATEGIA

SK Tuotteen kasvun ovat mahdollistaneet ainutlaatuiset ja innovatiiviset tuotteet sekä motivoitunut ja osaava henkilöstö. Yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintatapojansa tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi. Selkeällä strategialla taataan yrityksen kehitys ja luodaan avaimet menestykseen.

 

Kotimaassa myyntiorganisaation kehittäminen ja entistä parempien suhteiden rakentaminen eri sidosryhmiin ovat lähivuosien tärkeimpiä painopisteitä. Myös vientiin panostetaan aikaisempaa enemmän resursseja, jotta SK Tuotteen kasvu varmistetaan kotimaan talouden sykleistä riippumatta. Tärkeimpiä vientimarkkinoita ovat lähivuosina Venäjä, Pohjoismaat, Baltia ja Keski-Eurooppa.

 

SK Tuote panostaa vahvasti organisaation ympäristöystävällisyyden jatkuvaan kehitykseen. Myynnin ja markkinoinnin kehittämisellä SK Tuote pyrkii entistä asiakaslähtöisempään palveluun. Laadun määrätietoisella kehittämisellä puolestaan saavutettiin vuonna 2013 ISO 9001 -laatusertifikaatti ja yrityksen tuotteiden sekä toimintatapojen korkeaa laatua parannetaan myös jatkossa.

Building Fair