VILPE Sense sparar pengar om det förhindrar en enda större fuktskada

Det preliminära syftet med VILPE Sense är att förhindra större fuktskador och därmed spara på reparationskostnader. Avkastningen på investeringen för VILPE Sense-systemet i besparingar från reparationskostnader utvärderades för tre VILPE Sense-lösningar på ett hypotetiskt tak på 2 000 m2. Resultaten visar att en investering i vilket som helst av de tre VILPE Sense-alternativen ger besparingar om systemet förhindrar en enda fuktskada på ett takområde på 100 m2 eller större. Investeringen i ett VILPE Sense-alternativ uppfyller det allmänna avkastningskravet för investeringar som syftar till att minska kostnader (12–15 %).

Fastighetsägare söker ständigt nya sätt att minska underhållskostnader. Olika typer av fuktskador, såsom takläckor, leder ofta till dyra reparationskostnader. Eftersom tid är en kritisk faktor för att förhindra större och dyrare fuktskador, är det viktigt att kunna agera i tid. VILPE Sense-produkterna har utvecklats för att göra just detta genom att varna för fukt i konstruktionerna. Det allmänna avkastningskravet för investeringar som syftar till att minska kostnader anses vara 12–15%. I den här artikeln räknar vi inbesparingarna som en investering i VILPE Sense medför. Beräkningen gjordes för tre olika VILPE Sense-alternativ på ett hypotetiskt 2 000 m2 flackt papptak med betongbjälklag (fall 1:40), luft- och ångspärr med tejpade skarvar, 500 mm isolering med takfallslameller, mekaniskt infäst 2-skiktstätskikt för terrängtyp 0 (kust- och havsområde), normalt förekommande genomföringar, rör, rökgasutsläpp, ljusinsläpp och ventilationskanaler.

Investeringskostnader för VILPE Sense-systemet

Produktfamiljen VILPE Sense inkluderar två system. VILPE Sense-läckagedetektorer övervakar och larmar när systemet upptäcker en läcka i taket. Den potentiella läckan kan lokaliseras på en större takyta via systemets fuktkarta, vilket möjliggör snabb reparation av läckan. Liksom läckdetektorn övervakar även VILPE Sense-fuktkontrollsystem fuktnivåerna på taket i realtid och larmar om problem uppstår. VILPE Sense-fuktkontrollsystem inkluderar också en takfläkt, som ventilerar takkonstruktionerna vid behov och därmed torkar isoleringsskiktet. Detta innebär att till exempel isoleringsmaterial som blivit vått under byggfasen inte behöver ersättas eftersom systemet sköter torkningen. För att VILPE Sense-fuktkontroll ska fungera optimalt behöver luft kunna cirkulera inom konstruktionerna, det här kan åstadkommas till exempel genom att använda isolering med ventilationsspalter. Båda systemen kan användas separat eller i kombination. Här räknar vi inbesparingarna för tre VILPE Sense-alternativ för ett 2 000 m2 tak. Alla prisuppskattningar som rapporteras grundas på svenskt data. Ett nytt 2 000 m2 tak kostar ungefär 1 600 000 SEK (800 SEK/m2).

I det första alternativet övervakas hela taket av VILPE Sense-läckagedetektorer. Lösning består av följande produkter: 60 VILPE Sense-läckagedetektorer (CC ca. 6 m) och 1 VILPE Sense grundpaket. Produkterna, inklusive montering, kostar ungefär 57 000 SEK (28,50 SEK/m2), vilket utgör 3,5 % av takets pris.

I det andra alternativet övervakas och ventileras hela taket av VILPE Sense-fuktkontrollsystem. Den lösningen inkluderar följande produkter: 5 VILPE Sense grundpaket, 5 ECo Sense-takfläktar, 25 Alipai-undertrycksavluftare och 1 VILPE Sense basstation. Produkterna, inklusive montering och elarbete, kostar ungefär 106 000 SEK (53 SEK/m2), vilket utgör 6,6 % av takets pris.

Det tredje alternativet kombinerar båda systemen, där VILPE Sense-fuktkontrollsystem ventilerar kritiska områden på taket, och läckdetektorer övervakar resten av taket. Den här lösningen består av följande produkter: 3 VILPE Sense grundpaket, 3 ECo Sense-takfläktar, 15 Alipai-undertrycksavluftare, 40 VILPE Sense-läckagedetektorer och 1 VILPE Sense mobil basstation. Produkterna, inklusive montering och elarbete, kostar ungefär 98 000 SEK (49 SEK/m2), vilket utgör 6,1 % av takets pris.

Prisuppskattningar för beräkningar

Det är viktigt att notera att kostnaderna för takkonstruktion och reparation påverkas av många faktorer, och priser kan variera kraftigt, beroende på till exempel hur svårt det är att arbeta på taket, byggnadens placering och hur mycket utrustning och andra konstruktioner som ska monteras på taket.

Inte heller alla kostnader associerade med fuktskador har beaktats i denna beräkning. Till exempel förlorar våt isolering sin isoleringsförmåga, vilket ökar byggnadens energiförbrukning. Dessutom kan läckor orsaka skador på egendom inuti byggnaden och därmed öka kostnaderna.

Kostnader och besparingar för fuktskador

Fuktskador på tak kan i stort delas in i två kategorier: läckor och strukturella fuktskador. En läcka avser ett hål i takts ytskikt, såsom en överlappning. Strukturell skada betyder att fukt ansamlas i konstruktionen på grund av andra orsaker, såsom otillräcklig ventilation som gör att kondensvatten som bildats inne i konstruktionerna inte torkar eller byggfukt i byggnadsmaterialet som leder till våt isolering.

Att reparera en mindre läcka innebär att täta läckan och ersätta högst 1 m2 av isoleringen. Kostnaden för att reparera en mindre läcka är ungefär 6 000–15 000 SEK. Om skadan har drabbat isoleringen och konstruktionerna mer omfattande, antas det att ett större område behöver bytas ut och då ligger kostnaderna på ungefär 1 500 SEK/m2. Det innebär att om 100 m2 av taket byts ut kostar det 150 000 SEK, 200 m2 kostar 300 000 SEK och att byta ut 1 000 m2 kostar 1 500 000 SEK.

När man utvärderar besparingar som man kan uppnå med VILPE Sense bör man även beakta sannolikheten för fuktskador på tak. Enligt takexperter är läckor och andra fuktskador vanliga. Eftersom fuktskador av det här slaget inte täcks av försäkringar, registreras de inte och därför finns heller ingen tillförlitlig information om förekomsten av fuktskador på tak. Beräkningarna visar ändå att om VILPE Sense-systemet kan förhindra att en enda mindre läcka utvecklas till en mer omfattande fuktskada, är kostnadsbesparingarna betydande; 135 000 SEK från ett 100 m2 takområde, 285 000 SEK från ett 200 m2 takområde och 1 485 000 från ett 1 000 m2 takområde (se Tabell 1). Kostnadsbesparingarna är netto efter reparationskostnaden för en liten läcka (15 000 SEK).

Beräkning av besparingarna

Avkastningen på investeringen (ROI) från de besparingar som VILPE Sense medför beräknades enligt följande: systemets investeringskostnad subtraheras från kostnadsbesparingarna, och resultatet delas med samma investeringskostnad. Systemkostnaden avser investeringskostnaden inklusive produkter och montering för hela taket. Kostnadsbesparing avser de besparingar som uppstår när ett visst takområde inte behöver bytas ut. I beräkningen justerades kostnadsbesparingarna genom att dra av kostnaderna för att reparera en mindre läcka (15 000 SEK). Till exempel, i en lösning där VILPE Sense-läckdetektorer övervakar taket, genereras en kostnadsbesparing på 135 000 SEK när ett 100 m² stort takområde inte behöver bytas ut.

Enligt beräkningarna resulterar en investering i ett av de tre VILPE Sense-alternativen i besparingar om systemet förhindrar en enda skada på ett 100 m² takområde eller större (se Tabell 2). Det allmänna avkastningskravet för kostnadsminskande investeringar är 12–15%. Det värdet uppnås i alla exempel.