This image has an empty alt attribute; its file name is vilpe-sense-logo-horizontal-rgb.jpg

Ett smart system för fukthantering

VILPE Sense kombinerar fukthantering och fuktskadebeskämpning i ett och samma system. Systemet torkar isoleringslagret vid behov, till exempel efter regn och under fuktigt höstväder som kan skada fastigheten även om taket inte läcker. Systemet varnar dig också för små och svårupptäckta läckor, så att du kan reparera dem förrän skadorna blir större och dyrare. VILPE Sense bygger på den senaste IoT-tekniken och är utvecklad för att hålla konstruktionerna i din fastighet friska.

Blev du intresserad?

Jobbar du med ett byggprojekt?

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense på taket? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret för PROJEKTINFORMATION och vi räknar ut vilka produkter som behövs och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Jag vill veta mer om VILPE Sense

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Det här gör VILPE Sense

VILPE Sense mäter den relativa fukthalten och temperaturen i konstruktionerna, till exempel i takkonstruktionerna eller bottenbjälklaget, vilket betyder att eventuella skador eller läckage kan upptäckas genast de uppstår. Ju snabbare latenta skador upptäcks, desto enklare och billigare är det att reparera dem.


Dessutom reagerar systemet på en förhöjd fukthalt genom att öka ventilationen i konstruktionerna eller isoleringsskiktet. När fukten snabbt drivs ur konstruktionerna kan man undvika uppkomsten av större skador.

Fördelar av att använda VILPE Sense

  • Frisk isolering. Isoleringsskikten och konstruktionerna ventileras automatiskt, till exempel efter regn och under regniga höstförhållanden. När isoleringsskiktet och konstruktionerna hålls så torra som möjligt förebygger det i betydande grad uppkomsten av mögel eller svamp i konstruktionerna.
  • Isoleringslagret fungerar bättre. Fukt i isoleringslagret minskar de isolerande egenskaperna, vilket ökar byggnadens energianvändning.
  • Förebygger uppkomsten av fuktskador, även sådana som har uppstått under byggtiden när konstruktioner utsätts för varierande väderförhållanden.
  • Ökar fastighetens återförsäljningsvärde. Vid försäljning kan man bevisa skicket på fastigheten med pålitliga data. Man kan även minska behovet av besvärliga inspektioner av det övre bjälklaget.
  • Upptäcker problem i tid. När eventuella problem upptäcks i tid kan man minska behovet av överraskande och dyra renoveringar eller rentav undvika dem helt.
  • Enklare reparationer. Reparationerna kan direkt rikats till rätt ställe, så de blir enklare och snabbare att genomföra.
  • Bättre beslut. Man slipper gissa och kan fatta bättre beslut om inspektion och reparationer utifrån mätbar information.

Så här fungerar VILPE Sense

Grundpaketet för VILPE Sense består av två givare och en kontrollenhet som är kopplat till en energisnål ECo-takfläkt. En givare mäter temperaturen och den relativa fukthalten i isoleringen, medan den andra mäter desamma i utomhusluften. Informationen från givarna skickas till kontrollenheten och vidare till VILPEs molntjänst där det analyseras. Om systemet upptäcker för mycket fukt i isoleringen aktiveras automatiskt takfläkten som börjar torka konstrukttionerna.

1. I yttertaket finns en liten skada där regnvatten kan tränga in i konstruktionerna. Läckaget är så litet att man inte ser det.

2. I takkonstruktionens undertrycksavluftare installeras en VILPE ECO-takfläkt, kontrollenhet och två givare, som mäter lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten. En givare monteras på taket utomhus och den andra i övre bjälklagets konstruktioner.

3. Givaren märker att fukthalten har ökat i konstruktionerna och informationen om detta förmedlas trådlöst till kontrollenheten som reglerar takfläkten.
Takfläkten ställs in på den optimala fläkthastigheten för att avlägsna överskottsfukt ur konstruktionerna. När den extra fukten har avlägsnats återgår takfläkten till den normala driftsnivån.

4. Givardata sparas i en molntjänst där användaren kan se dem. Med hjälp av data i molntjänsten kan man upptäcka eventuella takläckage.
När skadan upptäcks och repareras i tid kan man undvika omfattande och dyra reparationer.

Vad påverkar ansamling av fukt i konstruktionerna?

Det inte bara läckor som orsakar fuktansamling i konstruktionerna. Andra saker som påverkar är:

  • Kallt väder. Det samlas betydligt mer fukt i konstruktionerna om isoleringsskiktet svalnar.
  • Luftläckage. Det är mycket viktigt att täppa till luftläckage ur byggnaden. På det sättet kan man säkerställa att varm och fuktig luft inte hamnar i isoleringsskiktet och höjer dess fukthalt.
  • Längden på isoleringens luftningsspår. Ju längre luftningsspåren är, desto enklare överförs fukt till isoleringsskiktet eller -materialen.

Många av de här omständighterna är svåra att undvika och därför behövs aktiv fukthantering för att hålla konstruktionerna torra och friska. VILPE Sense är ett automatiskt och behovsstyrt system som torkar konstruktionerna när det behövs.

VILPE Sense för ut betydligt mera fukt än traditionell passiv luftcirculation

Under utvecklingsskedet av systemet, testades VILPE Sense funktion och jämfördes med passiv luftcirkulation (undertrycksavluftare). Grafen visar mängden vatten som har förts ut ur fastigheten under en månad.

Dagligen avlägsnad fukt under en månads tid. Med Sense-systemet avlägsnas mer fukt (18 335 g = ca 18 liter) jämfört med självdragsventilation (3 075 g = ca 3 liter).
I graferna på sidan beaktas även den fukt som ventilationsluften för med sig till utrymmet. Vänligen notera att resultaten kan variera i olika byggnader och förhållanden.

En jämförelse av fuktnivåerna mellan tre fastigheter efter regn

Grafen visar hur den absoluta fukten i byggnad nr 1 är högre efter regn jämfört med byggnaderna nr 2 och 3. Av detta kunde vi dra slutsatsen att det sannolikt fanns en läcka i takkonstruktionerna på byggnad nr 1.

I graferna beaktas även den fukt som ventilationsluften för med sig till utrymmet.
Obs! Tabellen är gjord av VILPE och den baserar sig på data från Sense samt nederbördsstatistik.

Följ fuktnivåerna i realtid i VILPE Sense -appen

VILPE Sense erbjuder värdefulla data om fuktnivån i konstruktionerna. Data från givarna sparas i en molntjänst där användaren ser temperatur, relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet, mögelindex och fläktmotorns varvtal.

Data kan följas för ett eller flera objekt. Administratören kan enkelt också dela med sig av en länk till molntjänsten, via vilken till exempel de boende i ett flervåningshus eller användarna av en offentlig byggnad ser fukthalten i konstruktionerna. Användargränssnittet fungerar på PC, telefon och surfplatta.

VILPE Sense-systemet fungerar i ett LoRaWAN-nät (Long Range Wide Area Network). Tack vare det trådlösa nätet förmedlas informationen säkert och effektivt från givarna till centralenheten.

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense på taket? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret med projektinformation och vi räknar ut produkterna och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Vill du veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Erfarenheter av VILPE Sense

VILPE Sense gjorde att felet upptäcktes och reparerades

VILPE Sense användes i en offentlig aktörs byggnader. Systemet installerades i tre olika byggnader för att underlätta jämförelsen av data. I jämförelsen konstaterades det att en byggnad hade en högre absolut luftfuktighet vid regn än de två andra byggnaderna.

Av detta kunde man dra slutsatsen att det fanns ett fel i takkonstruktionerna som släppte in fukt i konstruktionerna. Läckan lokaliserades och reparerades. Efter reparationen hölls den absoluta luftfuktigheten även i denna byggnad på samma nivå som i de övriga byggnaderna.

”Tack vare Sense har vi haft torrare konstruktioner”

VILPEs huvudkontor och fabrik i Korsholm var en naturlig plats att installera VILPE Sense på. En takfläkt, kontrollenhet och två givare installerades på det platta taket. Redan under det första året övertygades produktchefen Janne Vedenjuoksu av systemets funktion.

”Systemet fungerar som det ska. Tack vare det är fukt-halten i konstruktionerna låg i förhållande till uteluften”, säger Vedenjuoksu.

Ju större takyta, desto svårare är det att upptäcka latenta problem med ventileringen av konstruktionerna. Ventileringen av konstruktionerna förbättrades betydligt tack vare systemet.

”För oss är det viktigt att veta att takkonstruktionerna hålls i skick nu och i framtiden. Systemet effektiviserar den befintliga undertrycksventilationen. Även om vi inte upptäckte några problem på fabrikstaket kan vi tack vare Sense känna oss lugna när det gäller takets skick”, berättar Vedenjuoksu.

Jämförelse av fuktnivån i tre byggnader efter regn

Vanliga frågor

Varför ska jag välja VILPE Sense i stället för vanlig undertrycksventilation?

VILPE Sense förbättrar självdragsventilationen, som baseras på undertryck, i konstruktionerna. Systemet larmar vid ökad fukthalt i konstruktionerna och torkar konstruktionerna. Med hjälp av systemet kan man förbättra, reglera och följa upp ventilationen av konstruktionerna. Data gör det möjligt att upptäcka latenta takläckage.

Till vad behövs takfläkten?

Takfläkten behövs för att hålla isoleringsskiktet/konstruktionerna
torra. Ju torrare isoleringen är, desto bättre isolerar
den. Torra konstruktioner förebygger uppkomst av mögel
och svamp. När takfläkten torkar konstruktionerna hålls de i skick så länge som möjligt.

Hur mycket ström förbrukar takfläkten? Är Sense energieffektivt?

Kontrollenheten i Sense monteras i en energieffektiv VILPE EC-takfläkt. Kontrollenheten reglerar takfläktens funktion efter behov, så takfläkten förbrukar ingen extra energi. I regel går fläkten mycket måttligt. Förbrukningen är i genomsnitt 5–10 W, det vill säga motsvarande en modern LED-lampa. Under året kostar den elenergi som en takfläkt använder endast 100-150 kronor.

Hur cirkulerar luften i systemet och hur påverkar fläkten detta?

VILPE Sense stoppar inte den naturliga luftcirkulationen utan förbättrar den. När takfläkten går på den lägsta hastigheten motsvarar luftcirkulationen undertryckscirkulationen. När fuktnivån stiger ökas takfläktens varvtal. Takfläkten är alltid påkopplad, förutom vid –7 °C eller kallare. Då stannar takfläkten, eftersom man inte vill kyla konstruktionerna.

Hur analyserar kontrollenheten hur den ska reglera takfläkten? Hur lyckas detta utan manuellt arbete?

Kontrollenheten i VILPE Sense reglerar takfläkten baserat på en algoritm. Regleringen påverkas av utomhustemperaturen och den relativa luftfuktigheten. För takfläkten har vissa gränsvärden angetts och dessa får inte överskridas eller underskridas. Till exempel begränsas luftcirkulationen vid kyla. Algoritmen styr takfläkten så att konstruktionerna hålls i gott skick. Den har programmerats så att den håller det ventilerade
utrymmet så torrt som möjligt. Tanken är att leda in
torr luft i konstruktionerna. Om fukthalten i ventilationsluften stiger för mycket, minimeras luftanvändningen genom att luftflödet minskas.

Hur regleras takfläkten i praktiken?

Vid regnigt väder är fukthalten i utomhusluften hög och då cirkulerar fläkten på minsta varvtal. När regnet upphör och luften blir torrare ökar takfläktens varvtal. Ett system som fungerar efter behov håller ventilationen av konstruktionerna optimal, eftersom takfläkten avlägsnar i genomsnitt sex gånger mer fukt från konstruktionerna.

Hur får takfläkten ersättningsluften den behöver?

Sense-systemet behöver tillräckligt med ersättningsluft
för att fungera ordentligt. Om tillgången på ersättningsluft
inte tillgodoses, tas luften genom strukturerna. En tillräcklig mängd ersättningsluft ska säkerställas med strukturella lösningar. Tillgången på luft kan tillgodoses till exempel med undertrycksavluftare.

Gör Sense-systemet någon nytta om taket på byggnaden är vattentätt?

Sense gör mer än att larma om takläckage, eftersom
systemet är avsett att driva ut fukt ur konstruktionerna.
Konstruktionerna samlar fukt på grund av temperatur- och fuktvariationer och Sense kan upptäcka och avlägsna denna fukt.


Baserat på data som fås från systemet kan man även
upptäcka eventuella läckage genom att granska hur
snabbt fukten lämnar konstruktionerna. Den optimala
jämförelsesituationen har man om man har flera Sensesystem på taket, Sense har installerats i intilliggande byggnader eller det finns flera givare i en fastighet.

Hur lång livslängd har VILPE Sense?

Systemet i sig hålls i funktionsskick i flera årtionden. Givarnas livslängd är å andra sidan 10–15 år. Givaren fungerar tills batteriet i den är tomt. Därefter förnyas givaren, eftersom batteriet på grund av isolerbarheten inte kan bytas.

Larmar givaren om den går sönder?

Om en givare skulle råka gå sönder eller batteriet blir tomt kan man se detta via Senses användargränssnitt. När givaren fungerar visas den med grönt i användargränssnittet.
En grå färg indikerar att givaren har ett fel.

Hur ska systemet dimensioneras? Vilken areal täcker en takfläkt?

En takfläkt täcker en yta på 200 m2.

Hur stor areal täcker Sense-givarna?

En givare i konstruktionerna räcker till för att övervaka den areal som betjänas av en takfläkt.


Hur styrs systemet om det finns flera givare?

För styrning av takfläkten behövs minst två givare:
en ute och en i konstruktionerna. Data från dessa två
givare reglerar takfläkten. Man kan installera fler givare
i konstruktionerna om man vill samla in mer omfattande
eller mer detaljerade data. Om det finns flera givare i
konstruktionerna kan man välja vilken som helst av dessa för reglering i kontrollenheten.

Hur snabbt fungerar systemet efter installation?

Data börjar synas i användargränssnittet inom cirka sju
timmar efter att systemet har tagits i bruk, vilket beror på
att kondensatorn i kontrollenheten ska laddas.

Hurdan garanti har systemet?

Systemet har en tvåårig garanti.

Vad händer om byggnadens ägare byts?

Administratören kan ta bort admin-rättigheterna från
enhetens inställningar, vilket möjliggör registrering av en
ny admin. Den nya administratören måste ha ett personligt användarkonto.

Om den tidigare administratören är okänd, kan man
genom att uppge kontrollenhetens serienummer begära
att administratören friar enheten och admin-rättigheterna.
Begäran skickas då till den tidigare administratören via
e-post.

I situationer då den tidigare administratören inte reagerar
på e-postbegäran, kan VILPEs kundtjänst fria adminrättigheterna för ny registrering.

Blev du intresserad?

Har du redan ett byggprojekt?

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense på taket? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret med projektinformation och vi räknar ut produkterna och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Jag vill veta mer

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.