Allmänna försäljningsvillkor fr.o.m. 4.2022

1. Tillämplighet

Dessa villkor utgör de allmänna försäljningsvillkoren för VILPE Oy (”säljare”). Om dessa villkor har godkänts i någon affärsuppgörelse mellan parterna är de att betrakta som godkända även i efterföljande affärsuppgörelser. Om någon av parterna har tagit del av villkoren baserat på en tidigare affärsuppgörelse skall villkoren även tillämpas på den första affärsuppgörelsen, även om villkoret inte specifikt har godkänts. Villkoren tillämpas ej på byråtransaktioner.

2. Försäljningsslutförande

2.1. Offert

Säljarens offert gäller under den tidsperiod som anges i offerten. Om ingen giltighetsperiod anges är det 30 dagar som gäller. Alla bilder, skisser, beräkningar och övriga, till offerten relaterade, dokument kvarstår som säljarens egendom. Mottagaren av offerten får inte använda den på ett sätt som skadar säljaren, visa upp den för tredje part eller nyttja den på annat vis.

2.2. Order

Vid en orderbaserad affärsuppgörelse anses ett avtal vara upprättat så snart kunden har godkänt säljarens offert såsom den ser ut. I övriga fall slutförs försäljningen när säljaren har bekräftat ordern eller utfört leveransen.

3. Säljarens ansvar

3.1. Leveranstid

Såvida inget annat överenskommits skall leveranstiden anses börja senast vid någon av följande tidpunkter:
a) Datumet för avtalets upprättande
b) Datumet då säljaren beviljats statligt tillstånd – vid affärsuppgörelser som kräver statligt tillstånd
c) Datumet för överlämnande av avtalad deposition eller förskottsbetalning
d) Datumet då köparen överlämnade gällande leveransuppgifter till säljaren

3.2. Leveransvillkor

EXW Korsholm incoterms 2020. Pallavgift tillkommer.

3.3. Garanti

De sålda varorna omfattas av säljarens garanti.

3.4. Produktegenskaper

Säljaren ansvarar endast för den produktkvalitet och -egenskaper som specificeras i avtalet eller i annan dokumentation som tillhandahålls av säljaren. Köparen ansvarar för att innehållet i informationen som lämnats till säljaren angående produktens tillämpningsområde är korrekt. För att produkten skall fungera som utlovat skall köparen noggrant studera säljarens specifikationer, instruktioner och beskrivningar angående produkten och agera i enlighet med angivna begränsningar. Produkten får endast användas på angivet sätt och inom angivna användningsområden. Vid minsta tveksamhet skall köparen säkerställa produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Vid användning av produkten skall alla instruktioner som tillhandahålls separat av säljaren efterföljas och sunt förnuft tillämpas. I avseende på såväl produktens skick som produktsäkerhet skall köparen informera den nya ägaren om kända missförhållanden vid eventuell vidareförsäljning eller överflyttning. Säljaren skall skriftligen underrättas om alla missförhållanden gällande produktens skick och produktsäkerhet så snart de uppstår och juridiska åtgärder skall initieras inom tre (3) år från att köparen upptäckt skadan eller skaderisken.

3.5. Indirekta skador

Säljaren kan inte hållas ansvarig för indirekta skador som åsamkats köparen på grund av förseningar i, eller fel vid, leveransen.

4. Köparens ansvar

4.1. Försäljningspris

Försäljningspriset är det pris som avtalats fram mellan parterna. Om inget pris har avtalats fram gäller säljarens ordinarie pris.

4.2. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren bestäms av de allmänna betalningsvillkoren för sektorn, som statuerar betalning inom 14 dagar. Beräkning av betalningsperioden görs utifrån faktura-datumet vid lagerleveranser samt utifrån leveransdatumet vid fabriksleveranser. Anmärkningar gällande fakturor ska göras inom åtta (8) dygn från fakturadatum.

4.3. Ändring av inköpspriset

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i hänseende av att växlingskurser med direkt inverkan på försäljningspriset; moms, importavgifter, övriga avgifter samt skatter eller skatteliknande avgifter utanför säljarens kontroll skulle förändras innan leveransdatumet.

4.4. Försenings- och indrivningsavgifter

Om betalningen blir försenad tas en förseningsavgift ut på 10 % av försäljningspriset. Utöver förseningsavgiften har säljaren rätt att fakturera för eventuella indrivningsavgifter.

4.5. Depositioner

Om deposition har avtalats fram skall depositionen överlämnas innan produktleverans inleds. Säljaren har även rätt att utkräva deposition vid ett senare tillfälle om det finns goda skäl att misstänka att produkten, eller delar av den, inte kommer att betalas. Säljaren har rätt att vänta med vidare leveranser till dess att betalning har utförts eller en acceptabel deposition har lämnats. Säljaren har även rätt till ovan nämnda åtgärd vid förseningar i delbetalningen. Köparen har ingen rätt att göra några anspråk på grund av förseningar under dessa omständigheter.

4.6. Produktinspektion

Köparen är ansvarig för att inspektera mängden och kvaliteten av produkterna vid mottagande av leveransen, samt anteckna eventuella avvikelser i fraktsedeln. Skador eller avvikelser ska omedelbart meddelas till säljaren eller transportbolaget.

4.7. Reklamationer och åtgärdande av fel

Köparen är ansvarig för att inspektera mängden och kvaliteten av produkterna vid mottagande av leveransen, samt anteckna eventuella avvikelser i fraktsedeln. Skador eller avvikelser ska omedelbart meddelas till säljaren eller transportbolaget.

4.8. Produktretur

Returer skall alltid på förhand överenskommas med säljaren. De returnerade produkterna skall vara felfria och i orginalförpackning. Den fakturerade summan krediteras till fullo om returneringen görs pga. säljarens misstag. Returer av andra orsaker krediteras med max 70% av det fakturerade varupriset.

5. Avtalets upphävning

5.1. Köparens rätt att upphäva avtalet

Om leveransen från säljaren skiljer sig märkbart från avtalet och felet inte åtgärdas inom rimlig tid efter att köparen skriftligen lämnat klagomål, om ingen ny produkt levereras enligt avtalet eller om säljaren ger upphov till förseningar i leveransen på ett sätt som orsakar orimligt obehag för köparen, har köparen rätt att upphäva avtalet. Om den sålda produkten har tillverkats, köpts in eller paketerats specifikt för köparen i enlighet med dennes instruktioner och önskemål och säljaren inte kan sälja produkten till annan part utan förlust kan köparen avbryta köpet vid försening från säljaren sida endast om det inte går att uppfylla de fullständiga avtalsvillkoren på grund av förseningen.

5.2. Säljarens rätt att upphäva avtalet

Om försäljningsbeloppet inte betalas inom avtalad tid, och säljaren ej kan hållas ansvarig för förseningen, har säljaren rätt att upphäva försäljningen eller den del av försäljningen där köparen ännu inte har mottagit produkterna, om förseningen blir markant. Säljaren har rätt att upphäva avtalet i de fall köparen har informerat om att betalningen kommer att bli avsevärt försenad eller om stark misstanke råder om att så är fallet. Vidare har säljaren rätt att avbryta försäljningen om köparen inte följer de villkor som avtalats eller agerar enligt vad som rimligen kan förväntas.

5.3. Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för uppfyllande av avtalet i händelse av naturkata-strofer, brand, maskinhaveri eller jämförbara avbrott, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportutrustning, nedlagda fabriker, trafik-störningar eller liknande hinder utanför säljarens kontroll som förhindrar leverans av en produkt eller dess delar. Inte heller när uppfyllandet av avtalet kräver orimliga uppoffringar i jämförelse med fördelarna för köparen kan säljaren avkrävas att uppfylla kontraktet. I de här fallen har säljaren inga skyldigheter att kompensera köparen för eventuella skador som uppstått på grund av att denne ej följt avtalet, och kan dessutom i sådana händelser upphäva avtalet.

6. Försäkring

Respektive part skall försäkra produkterna i enlighet med de egna skyldigheterna som avtalats fram i leveransvillkoren. Om övriga försäkringar avtalas separat.

7. Överlåtelse av ägarskap

Ägarskapet för produkten överlåts till köparen först när hela försäljningsbeloppet har erlagts och fritt kan disponeras av säljaren. En accept betraktas ej som betalning. Säljaren får när som helst, utan notifiering eller separat betalning, återta produkter som ej har betalats till fullo. Om köparen har betalat en delsumma skall båda parterna göra en kalkyl inom 30 dagar och presentera den för motstående part.

8. Delgivanden

Avsändaren ansvarar för att underrättelser som skickats till den andra parten kommer fram.

9. Meningsskiljaktigheter

Eventuella meningsskiljaktigheter vid leverans samt tolkning av leveransvillkoren skall avgöras i tingsrätten på säljarens verksamhetsort.