Garantija

Atsakydama už savo produkcijos kokybę, įmonė VILPE Oy (toliau ”VILPE Oy”) suteikia savo klientams (toliau – „Pirkėjas”) gamyklinę garantiją tiekiamai produkcijai (toliau – „Produktas”) toliau pateiktomis sąlygomis.

Garantijos sąlygos

Techninė garantija taikoma naudojamo Produkto techniniam funkcionalumui, su sąlyga, kad Produktas buvo naudojamas pagal paskirtį ir laikantis Produkto montavimo, eksploatacijos ir aptarnavimo instrukcijos. Ši garantija taikoma Produkto mechaniniam atsparumui ir izoliacinėms savybėms, ventiliacinių išėjimų praleidžiamajam pajėgumui ir praėjimo elementų hermetiškumui. Produktą naudojant ne pagal paskirtį, VILPE Oy garantija Produktui netaikoma.

Estetinė garantija taikoma patvirtintiems gaminio deformacijos atvejams, taip pat galimiems  Produkto išorinių paviršių defektams, tokiems, kaip įtrūkimai  arba reikšmingas Produkto spalvos pokytis, atsiradęs eksploatuojant normaliomis aplinkos sąlygomis. Garantija netaikoma normaliam spalvos išblukimui dėl Produkto eksploatacijos, taip pat variklių, elektrinių komponentų, metalinių ir sandarinimo medžiagų ir tvirtinimo gaminių spalvos pasikeitimui ir korozijai.

Garantijos galiojimo laikotarpis

Estetinės garantijos galiojimo laikotarpis praėjimo elementams, kanalizacijos ir ventiliacijos išėjimams, stogo ventiliacijos ir tvirtinimo elementams, gaminamiems su VILPE® prekės ženklu yra dešimt (10) metų, techninės garantijos galiojimo laikotarpis — dvidešimt (20) metų. VILPE® stogo ventiliatorių variklių ir elektrinių dalių garantinis laikotarpis yra dveji (2) metai. VILPE ​​Wive vožtuvų garantinis laikotarpis 10 (dešimt) metų. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės čekyje nurodytos Produkto pristatymo datos.

Garantijos galiojimo sąlygos ir apribojimai

Produkto garantija galioja, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 • Šis Produktas buvo naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį.
 • Produktas buvo sumontuotas, eksploatuojamas ir aptarnaujamas laikantis montavimo, eksploatacijos ir aptarnavimo instrukcijos.
 • VILPE® stogo ventiliacijos elementai buvo įrengti ant atitinkamų VILPE® praėjimo elementų ir praėjimo elementai  VILPE® buvo naudojami derinyje su kitais  originaliais VILPE® gaminiais.
 • Produktas buvo eksploatuojamas sąlygomis, kurios atitinka jo technines charakteristikas ir reikalavimus pagal Produkto eksploatavimo sąlygas.
 • Ši garantija netaikoma sugadinimams, atsiradusiems dėl stichinių nelaimių, ekologinių katastrofų, gaisro, avarijų, radiacijos, taip pat tuo atveju, jeigu Produktas veikiamas ypatingai aukšto lygio aplinkos užterštumo arba bet kokiu kitu panašiu atveju, kurio įmonė VILPE Oy negalėjo įtakoti.
 • Pirkėjo teisė į garantiją atsiranda nuo Produkto įsigijimo momento.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl:

 • Produkto montavimo, eksploatavimo arba techninis aptarnavimo pagal kitokią metodiką, nei aprašyta atitinkamoje montavimo, eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcijoje;
 • cheminės reakcijos tarp Produkto ir bet kokio kito naudojamo statybose komponento ar medžiagos, taip pat dėl ilgalaikio nenutrūkstamo užterštos (agresyvios) aplinkos poveikio  Produktui;
 • nerūpestingo arba netinkamo transportavimo, laikymo arba Produkto montavimo sąlygų pažeidimo;
 • kitų gamintojų komplektinių dalių naudojimo, kas nulėmė elektrinių ir mechaninių komponentų gedimų atsiradimą. Įmonė VILPE Oy neatsakinga už Produkto suderinamumą  su gaminiais arba įranga, nesančiais VILPE asortimente;
 • kitų gamintojų praėjimo elementų ir stogo ventiliacinių elementų montavimo komplekte su  VILPE gaminiais. Įmonė VILPE Oy neatsakinga už Produkto suderinamumą  su gaminiais arba įranga, nesančia VILPE asortimente;
 • natūralaus Produkto susidėvėjimo, nulėmusio jo suirimą;
 • kondensato, ledo ir kitų teršalų susidarymo ant vidinių ventiliacinių išėjimų ir ventiliatorių paviršių;
 • VILPE gaminio prijungimo prie jam netinkamos elektros sistemos (pavyzdžiui  JAV).

Garantinio aptarnavimo procedūra

Į Pirkėjo pretenzijas dėl Produkto kokybės atsižvelgiama, jeigu jos, išdėstytos raštu, laikantis įmonės reklamacijos akto užpildymo taisyklių, išsiųstos   įmonės VILPE Oy regioninės atstovybės adresu per 1 (vieną) mėnesį nuo datos, kai buvo nustatytas gedimas. Pirkėjo garantiniame reikalavime turi būti nurodyta ši informacija: garantinio reikalavimo pareiškėjo duomenys (vardas/pavadinimas, adresas ir telefono numeris), Produkto pirkimo data, taip pat pirkimą patvirtinančio dokumento kopija, išsamus gedimo aprašymas ir defekto pirminio nustatymo momento laiko nurodymas. Pateikiamame pirkimą patvirtinančiame prekės čekyje būtinai turi būti nurodyti VILPE Oy Produktų serijų numeriai.

Įmonė VILPE Oy pasilieka sau teisę pasirinkti garantinių įsipareigojimų vykdymo variantą:  Produkto remontą ar pakeitimą.

Jeigu reklamacijos atveju Wive produktų gamykla-gamintoja patvirtins pakeitimą, įmonė  VILPE Oy ​išsiųs Pirkėjui naują produktą arba termostatą. Įmonė VILPE Oy neatlieka remonto arba pakeitimo darbų objekte, kuriame sumontuotas produktas.

Diagnostikos atlikimui VILPE Oy turi teisę reikalauti iš Pirkėjo grąžinti Produktą, kuriame buvo nustatytas defektas, taip pat, esant būtinybei, Pirkėjas privalo suteikti VILPE Oy atstovui prieigą prie objekto, kuriame buvo sumontuotas Produktas, jo įrengimo ir eksploatacijos sąlygų patikrinimui.

Atsiradus garantiniams įsipareigojimams, įmonė VILPE Oy apmoka su sugedusio Produkto nugabenimu  į su Pirkėju aptartą punktą susijusias išlaidas.

VILPE Oy apmoka išlaidas, susijusias su Produkto garantiniu aptarnavimu, laikantis šių sąlygų:

 • Sugadintos komplektinės dalys turi būti perduotos pagal tarp įmonės  VILPE Oy regioninės atstovybės ir Pirkėjo sudarytą sutartį, suderintą su VILPE Oy autorizuotu serviso centru arba jo atstovu.
 • Remonto ir gedimų diagnostikos darbai atliekami įprastu darbo laiku. Esant skubaus remonto būtinybei autorizuotas serviso centras turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo apmokėti papildomas išlaidas, susijusias su skubumu.
 • Iki remonto vietos gali būti nuvykstama automobiliu arba reguliariu visuomeniniu transportu, išskyrus vandens, oro ir sniegaeigį transportą.

Įmonės VILPE Oy garantijos netaikomos Produktui, sugadintam dėl nekvalifikuoto sumontavimo, Produkto eksploatavimo ir techninio aptarnavimo sąlygų pažeidimų. Sugadintas Produktas nekeistinas arba neremontuotinas, piniginės kompensacijos išmokėjimas nenumatytas.

Suremontuoto arba pateikto pakeitimui Produkto garantija baigiasi kartu su garantija pradžioje parduotam gaminiui.

Bendros nuostatos

Ši garantija yra papildomas įmonės VILPE Oy Pirkėjo paskatinimas ir neturi įtakos vartotojo apsaugai pagal galiojančius įstatymus.

Su šia garantija susiję klausimai turi būti nagrinėjami ir traktuojami pagal Suomijoje galiojančius įstatymus.*

Ši garantija apima visas kitas įmanomas garantijas šiame dokumente nurodyta apimtimi, nepriklausomai nuo to, ar šios garantijos tiesioginės ar netiesioginės.*

Ši garantija netaikoma Produkto sugadinimams arba defektams, atsiradusiems dėl Pirkėjo arba trečiųjų asmenų veiksmų.

Šios garantijos sąlygos taikomos Įmonės VILPE Oy Produktams, pagamintiems po   2013-01-01. Produkto pagaminimo data nurodoma ant Produkto paviršiaus ženklinimo būdu.

* – VILPE Oy atstovybėje Pirkėjo įsigytam Produktui galioja Įmonės regioninės atstovybės garantija, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus pagal regioninės atstovybės buvimo vietą.