Valvontakameradatan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

VILPE Oy (0558172-1)
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Myynti ja tekninen tuki p. 020 123 3233

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

VILPE Oy
Kehitysjohtaja Timo Anttila
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Puhelin 020 123 3200
etunimi.sukunimi(at)vilpe.com


3. Rekisterin nimi

VILPE Oy:n Mustasaaren toimipisteen valvontakameradatan rekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on rikosten ennalta estäminen. Tavoitteena on myös oman
henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin yrityksen hallussa olevan
omaisuuden ja tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään erimielisyyksien sekä rikos- ja
vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.


Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:

  • videotieto henkilöstä
  • ajankohta


6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot ylikirjoittuvat 90:n päivän välein. Lain tai
rekisterinpitäjän oikeuksien valvomistarpeesta tai rekisterinpitäjän velvoitteista johtuen tietoja voidaan
joutua säilyttämään edellä mainittua pidempään. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden
tietojen varalta.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään videokameroilla yrityksen ulkoalueilta, sisäänkäynneiltä, toimiston
sisäänkäynnistä, toimiston pääkäytävältä ja palvelintilan käytävältä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille tarpeen niin vaatiessa. Luovutukset toteutetaan kuitenkin aina
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle rekisterinpitäjän palveluntarjoajille. Tällöin
palveluntarjoaja on sitoutunut tietosuojasuojalainsäädännön mukaiseen Privacy Shield -sopimukseen.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sähköisesti talletetut tiedot suojataan
asianmukaisesti.
A. Manuaalinen aineisto
Ei ole.
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tallennuslaitteistot on sijoitettuna rekisterinpitäjän toimitiloissa lukitussa laitetilassa sijaitsevassa
lukitussa kaapissa. Laitteistojen tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvasti. Tallennuslaitteeseen
kirjautuminen edellyttää tunnusta ja salasanaa. Tilan avaimet ja tallennuslaitteeseen kirjautuminen on
mahdollistettu vain rekisterin vastuuhenkilölle ja tämän poissa ollessa hänen sijaiselleen sekä IT-
tukihenkilölle.


11. Profilointi

Rekisterinpitäjä ei hyödynnä tietoja profilointitarkoituksissa.


12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita
rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen
perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan
vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyn tulee
yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden
käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän
tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvat tiedot voidaan poistaa, jos rekisteröity vaatii itseään
koskevien tietojen poistamista ristiriidattomissa tilanteissa, kaikkien rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tällöin rekisteröidyn tulee itse tietää täsmällinen
tallennusajankohta. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta esittää nauhoitusta missä esiintyy
rekisteröidyn lisäksi muitakin henkilöitä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi
siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista
koskevaan pyyntöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman
suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti
koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan
Yhteydenotot mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Pyyntö on oltava
kirjallinen. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä
täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa
varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.