Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

VILPE Oy (0558172-1)
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Myynti ja tekninen tuki p. 020 123 3233

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

VILPE Oy
Toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Puh. 020 123 3284
etunimi.sukunimi(at)vilpe.com


3. Rekisterin nimi

VILPE Oy:n asiakas- ja potentiaalisten asiakkaiden rekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon, asiakkaille suunnattujen palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen, asiakkaille suunnattuun viestintään, palveluiden laskuttamiseen, maksujen keräämiseen ja perimiseen, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, tietojen välittämiseen sopivalle VILPE-edustajalle. Lisäksi asiakkailta saatavaa palautetta hyödynnetään markkinatrendien analysointiin, tuotteiden käyttötarkoitusten selvittämiseen ja tuotekehitykseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


5. Rekisterin tietosisältö

VILPE Oy:n yritystietojärjestelmän henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
•    Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika
•    Henkilön nimi
•    Puhelin
•    Sähköpostiosoite
•    Sukupuoli
•    Osasto
•    Titteli
•    Vastuualue
•    Syntymäpäivä
•    Tekstikenttä, tarkentavaa tietoa asiakassuhteen hoitoa varten
•    Yhteydenpitoloki

  • Markkinoinnin suostumukset / kiellot
  • Sähköpostien avaukset ja klikkaukset
  • Call-to-action -kehotteiden klikkaukset

VILPE.com-verkkosivuvierailuista henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:

•    Verkkosivuvierailun päivämäärä ja kellonaika
•    IP-tunnistetiedot
•    Täytetyt lomakkeet
•    IP-tunnistetiedot
•    Markkinoinnin suostumukset / kiellot
•    Sähköpostien avaukset ja klikkaukset
•    Call-to-action -kehotteiden klikkaukset
•    Verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot
•    Verkkosivuston käyttöä koskevat erilaiset aktiviteetit (päivämäärät, lukumäärät, liikennelähteet)


6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kolmen vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä, asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

Tällä sivustolla käytämme Leadfeederin palveluja. Leadfeeder Tracker kerää dataa heidän Amazon Web Services-infrastruktuurin avulla. Kaikki data on kryptattu lähettäessä ja tallennettaessa. Keräämme käyttöön liittyvää dataa kaikista sivuvierailijoista. Tämä tarkoittaa mitä sivuja katsotaan, vierailijan saapumiskanava ja kuinka kauan vierailija on viipynyt sivustolla.

Vierailijan IP-osoite kerätään yritysnimen, yhteistietojen ja maantieteellisen paikan tunnistamiseksi. Leafeeder och integroitu MailChimp-ohjelmaan, joka puolestaan on integroitu CRM-järjestelmäämme LIMEen. Leadfeeder näyttää meille kotisivujen liikenteen henkilötasolla, niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat LIME-järjestelmässämme. Lisäämme CRM-järjestelmäämme henkilötietoja (nimiä ja yhteistietoja) sellaisista henkilöistä, jotka työskentelevät alallamme.

Leadfeeder rikastuttaa yritysdataa yhteystiedoilla yleisölle avoimista aineistoläheteistä. Yhteistyökumppaneiden henkilötietoihin saadaan mm Hunter ja Full Contact. Jos haluaa lisätä vierailunsa yksityisyyttä, voi anonymisoida IP-osoitteensa. Tämä voidaan tehdä Leadfeeder Tracking-asetuksissa. Tämän avulla voi poistaa viimeisen osan IP-osoitteesta ja tehdä IP-osoitteesta anonyymin.

Evästeet: Leadfeeder Tracker lisää vierilijaevästeen. Evästeen nimi on _Ifa ja se poistuu kahden vuoden kuluttua sen asettamisesta. Eväste asetetaan vain kotisivujen verkkotunnukselle, Leadfeeder ei käytä kolmannen osapuolen evästeitä.   


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin rekisterinpitäjän konsernin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuu myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Näitä ovat:

  • IT-palveluiden tuottajat
  • Logistiikkapalveluiden tuottajat
  • Maksupalveluiden tuottajat
  • Markkinointipalveluiden tuottajat


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tiedot tallennetaan tarkoituksen mukaiseen sähköiseen järjestelmään.Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


11. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan tunnisteella, jonka avulla palvelun käyttämisessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Näin luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.


12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle..

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.