Värderingar

Värderingarna hos SK Tuote styr företagets verksamhet i alla situationer. De återspeglar även företagets moral och det som SK Tuote håller som viktigt. Att förankra värderingarna i företaget är viktigt för att synas i all vår verksamhet.

 

Miljömedvetenhet

För SK Tuote är en välmående miljö en av företagets utgångspunkter. Företagets produkter tillverkas av kemisk neutral och återanvändbar polypren. SK Tuotes miljöledningssystem  har värderats och företaget har erhållit ISO 14001 certifikatet. Sertifieringen omfattar produktutveckling, tillverkning och försäljning av VILPE® produkter.

Ansvar

SK Tuote värnar om sina åtaganden. Ansvarstagande betyder beaktande av alla samarbetsparter och respekt för dem.  Med ansvar avser man också samhälleligt ansvar. SK Tuote deltar aktivt i utvecklingen av den egna branschen.

Tillförlitlighet

SK Tuote är en tillförlitlig aktör. SK Tuote respekterar uppgjorda avtal och åtaganden. Genom tillförlitlighet i alla situationer förstärker man företagets relationer till andra aktörer och uppnår även intressegruppernas aktning.

Innovation

SK Tuote är banbrytare inom produktutveckling inom sin bransch. En innovativ atmosfär tillsammans med en innovativ produktutveckling försäkrar att SK Tuote även i framtiden kan erbjuda de bästa och mest funktionella lösningarna för byggbranschen. Innovationsförmågan möjliggör även utveckling av nya lösningar och på det sättet en bättre kundservice.  Innovationsförmåga är dock inget självändamål och styrs alltid av SK Tuotes vilja att skapa nya och allt bättre produkter och service för företagets intressegrupper.

Öppenhet

Verksamheten hos SK Tuote är öppen. SK Tuote följer lagstiftning och respekterar olika kulturer. Med öppenhet i verksamheten garanterar man företagets intressegrupper tillförlitlighet och ärlighet. Med öppenhet menar man också företagets interna verksamhet, dvs. man erbjuder personalen en öppen och tillförlitlig arbetsmiljö.

Green Building

 

Vision

”Internationell år 2016”

Visionen sammanfattar företagets ambitioner. SK Tuotes vision är att vara en internationell aktör inom specialtakprodukter år 2016. Den valda visionen är ett bevis på SK Tuotes vilja att växa till en betydande aktör på den europeiska marknaden. Internationaliseringen stöder även SK Tuotes kunder i Finland. Erfarenheterna från exportmarknaderna stöder även fortsatt utveckling av kundservice, möjliggör nya produktinnovationer och ger SK Tuote allt bättre möjligheter att tjäna internationella intressegrupper i hemlandet.

Building the Future

 

Strategi

Tillväxten hos SK Tuote har varit möjlig tack vare unika och innovativa produkter samt en motiverad och kunnig personal. Företagets målsättning är att fortlöpande utveckla sina verksamhetsmetoder för att uppnå tillväxt även i framtiden. Med en klar och tydlig strategi garanterar man företagets utveckling och skapar nycklar till framgång

 

De viktigaste tyngdpunkterna de närmaste åren i Finland är att utveckla försäljningsorganisationen samt att bygga upp allt bättre relationer till olika intressegrupper. Vi kommer även att satsa mera resurser på export för att försäkra SK Tuotes tillväxt oavsett olika ekonomiska cykler i hemlandet. De viktigaste exportmarknaderna de närmaste åren är Ryssland, Skandinavien, Baltikum samt Mellaneuropa.

 

SK Tuote satsar starkt på kontinuerlig utveckling av organisationens miljövänlighet. Genom att utveckla försäljning och marknadsföring strävar SK Tuote till en allt mer kundorienterad service. Genom målmedveten kvalitetsutveckling uppnåddes år 2013 ISO9001 kvalitetscertifikat. Den höga kvaliteten av företagets produkter och verksamhet kommer att utvecklas även i framtiden.

Building Fair