This image has an empty alt attribute; its file name is vilpe-sense-logo-horizontal-rgb.jpg

Ett smart system för fukthantering

VILPE Sense kombinerar fukthantering och fuktskadebeskämpning i ett och samma system. Systemet torkar isoleringslagret vid behov, till exempel efter regn och under fuktigt höstväder. Systemet varnar dig också för små och svårupptäckta läckor, så att du kan reparera dem innan skadorna blir större och dyrare. VILPE Sense bygger på den senaste IoT-tekniken och är utvecklad för att hålla konstruktionerna i din fastighet friska.

Blev du intresserad?

Jobbar du med ett byggprojekt?

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense på taket? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret för PROJEKTINFORMATION och vi räknar ut vilka produkter som behövs och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Jag vill veta mer om VILPE Sense

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Det här gör VILPE Sense

VILPE Sense mäter den relativa fukthalten och temperaturen i konstruktionerna, till exempel i takkonstruktionerna eller bottenbjälklaget, vilket betyder att eventuella skador eller läckage kan upptäckas så fort de uppstår. Ju snabbare latenta skador kan upptäckas, desto enklare och billigare är det att reparera dem.


Dessutom reagerar systemet på en förhöjd fukthalt genom att öka ventilationen i konstruktionerna eller isoleringsskiktet. När fukten snabbt drivs ut ur konstruktionerna kan man undvika att större fuktskador.

Fördelar med VILPEs smarta fukthanteringssystem

  • Frisk isolering. Isoleringsskikten och konstruktionerna ventileras automatiskt, till exempel efter regn och under fuktigt höstväder. När isoleringsskiktet och konstruktionerna förblir torra minskar risken betydligt för att mögel eller svamp ska angripa konstruktionerna.
  • Isoleringslagret fungerar bättre. Fukt i isoleringslagret minskar de isolerande egenskaperna, vilket ökar byggnadens energiåtgång.
  • Förebygger fuktskador, även sådana som har uppstått under byggtiden när konstruktioner utsätts för våta väderförhållanden.
  • Ökar fastighetens återförsäljningsvärde. Vid försäljning kan man bevisa med pålitliga data att fastigheten mår bra. Behovet av besvärliga inspektioner av det övre bjälklaget minskar också.
  • Upptäcker problem i tid. När eventuella problem upptäcks i tid kan man minska behovet av överraskande och dyra renoveringar eller rentav undvika dem helt och hållet.
  • Enklare reparationer. Reparationerna kan direkt rikats till rätt ställe, så de blir enklare och snabbare att genomföra.
  • Bättre beslut. Man slipper gissa och kan fatta bättre beslut om inspektion och reparationer utifrån mätbar information.

Så här fungerar VILPE Sense

Grundpaketet för VILPE Sense består av två givare och en kontrollenhet som är kopplat till en energisnål ECo-takfläkt. En givare mäter temperaturen och den relativa fukthalten i isoleringen, medan den andra mäter desamma i utomhusluften. Informationen från givarna skickas till kontrollenheten och vidare till VILPEs molntjänst där det analyseras. Om systemet upptäcker för mycket fukt i isoleringen aktiveras takfläkten automatiskt och den börjar torka konstrukttionerna.

smart system för fukthantering

1. I yttertaket finns en liten skada där regnvatten kan tränga in i konstruktionerna. Hålet är så litet att man inte kan upptäcka det med blotta ögat.

smart system för fukthantering

2. I takkonstruktionens undertrycksavluftare installeras en VILPE ECo-takfläkt, kontrollenhet och två givare, som mäter lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten. En givare monteras på taket utomhus och den andra i övre bjälklagets konstruktioner.

smart system för fukthantering

3. Givaren upptäcker att fukthalten har ökat i konstruktionerna och informationen förmedlas trådlöst till kontrollenheten som reglerar takfläkten.
Takfläkten ställs in på den optimala fläkthastigheten för att avlägsna överskottsfukt ur konstruktionerna. När den extra fukten har avlägsnats återgår takfläkten till den normala driftsnivån.

smart system för fukthantering

4. Givardata sparas i en molntjänst där användaren kan se dem. Där kan man upptäcka eventuella takläckage.
När skadan kan upptäckas och repareras i tid kan man också undvika omfattande och dyra reparationer.

Vilka faktorer påverkar fuktansamlingen i konstruktionerna?

Det inte bara läckor som orsakar fuktansamling i konstruktionerna. Andra saker som inverkar är:

  • Kallt väder. Det samlas betydligt mer fukt i konstruktionerna om isoleringsskiktet svalnar.
  • Luftläckage. Det är mycket viktigt att täppa till luftläckor. På det sättet kan man säkerställa att varm och fuktig luft inte hamnar i isoleringsskiktet med förhöjd fukthalt som följd.

Många av de här omständighterna är svåra att undvika och därför behövs aktiv fukthantering för att hålla konstruktionerna torra och friska. VILPE Sense är ett automatiskt och behovsstyrt smart system för fukthantering som torkar konstruktionerna när det behövs.

VILPE Sense för ut betydligt mera fukt än traditionell passiv luftcirkulation

Under utvecklingsskedet av VILPE Sense testade vi systemets funktion i jämförelse med passiv luftcirkulation (undertrycksavluftare). Grafen visar mängden vatten som har förts ut ur fastigheten under en månads tid.

Med Sense-systemet avlägsnas mer fukt (18 335 g = ca 18 liter) jämfört med självdragsventilation (3 075 g = ca 3 liter).
I graferna beaktas även den fukt som ventilationsluften för med sig till utrymmet. Vänligen notera att resultaten kan variera mellan olika byggnader och förhållanden.

avlägsnad fukt
sense
Total ackumulerad fukt under en månads tid (följande dags värde läggs till eller dras bort från den föregående dagens värde).

Med Sense-systemet avlägsnas mer fukt jämfört med självdragsventilation.

En jämförelse av fuktnivåerna mellan tre fastigheter efter regn

Grafen visar hur den absoluta fukten i byggnad nr 1 är högre efter regn jämfört med byggnaderna nr 2 och 3. Av detta kan man dra slutsatsen att det sannolikt finns en läcka i takkonstruktionerna på byggnad nr 1.

jämförelse av fuktnivån

I graferna beaktas även den fukt som ventilationsluften för med sig till utrymmet.
Obs! Tabellen är gjord av VILPE och den grundar sig på data från VILPE Sense och nederbördsstatistik.

VILPE Sense för övervakning av fukt i krypgrunden

Vad orsakar fuktproblem i krypgrunden?

Krypgrunden är benägen att bli utsatt för fuktproblem, eftersom fukt stiger upp naturligt från marken. Om krypgrunden inte torkar, kan fukt tränga in i konstruktionerna och med tiden orsaka skador på fastigheten. Speciellt under vintern kan fukt vara ett problem, då vatten i konstruktionerna kan frysa och orsaka sprickor. Fuktiga konstruktioner utgör även en god grogrund för mögel och svamp, som i det långa loppet förstör krypgrundens konstruktioner. Krypgrunden är besvärlig att renovera och tyvärr täcker de flesta försäkringar endast plötsliga och oväntade skador, som trasiga rör. Det är viktigt att försäkra sig om tillräckliga mängder ersättningsluft i krypgrunden.

Följ fuktnivåerna i realtid i VILPE Sense -appen

VILPEs smarta system för fukthantering erbjuder värdefulla data om fuktnivån i konstruktionerna. Data från givarna sparas i en molntjänst där användaren kan följa med temperatur, relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet, mögelindex och fläktmotorns varvtal.

Du kan följa med data från ett eller flera objekt. Administratören kan enkelt också dela en länk till molntjänsten till andra personer, till exempel de boende i ett flervåningshus eller användarna av en offentlig byggnad. Användargränssnittet fungerar på PC, telefon och surfplatta.

VILPE Sense-systemet fungerar i ett LoRaWAN-nät (Long Range Wide Area Network). Tack vare det trådlösa nätet förmedlas informationen säkert och effektivt från givarna till centralenheten.

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense på taket? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret med projektinformation och vi räknar ut produkterna och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Vill du veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Erfarenheter av VILPE Sense

VILPE Sense upptäckte felet och det kunde repareras

VILPE Sense installerades i tre byggnader som ägs av en offentlig aktör i Finland. Systemet installerades i just tre byggnader för att kunna jämföra data. I jämförelsen konstaterades det att en byggnad hade en högre absolut luftfuktighet efter regn än de två andra byggnaderna.

Av detta kunde man dra slutsatsen att det fanns ett fel i takkonstruktionerna som släppte in fukt. Läckan kunde lokaliseras och repareras. Efter reparationen var den absoluta luftfuktigheten på samma nivå som i de övriga byggnaderna.

”Tack vare Sense är konstruktionerna torra”

VILPEs huvudkontor och fabrik i Korsholm var en naturlig plats att installera VILPE Sense på. En takfläkt, kontrollenhet och två givare installerades på det flacka taket. Redan under det första året övertygades produktchefen Janne Vedenjuoksu av systemets funktion.

”Systemet fungerar som det ska. Tack vare det är fuktnivån i konstruktionerna låg i förhållande till uteluften”, säger Vedenjuoksu.

Ju större takyta, desto svårare är det att upptäcka latenta problem i konstruktionernas ventilation. Konstruktionernas ventilation förbättrades betydligt tack vare systemet.

”För oss är det viktigt att veta att takkonstruktionerna är friska nu och i framtiden. Systemet effektiviserar undertrycksventilationen som vi redan har i taket. Även om vi inte upptäckte några problem på fabrikstaket kan vi tack vare Sense lita på att taket mår bra”, berättar Vedenjuoksu.

Jämförelse av fuktnivån i tre byggnader efter regn

Jämförelse av fuktnivån, smart system för fukthantering

Vanliga frågor

Varför ska jag välja VILPE Sense i stället för vanlig undertrycksventilation?

VILPE Sense förbättrar självdragsventilationen, som grundar sig på undertryck, i konstruktionerna. Systemet larmar vid ökad fukthalt i konstruktionerna och torkar konstruktionerna. Systemet gör att man kan förbättra, reglera och följa upp ventilationen i konstruktionerna. Data gör det möjligt att upptäcka takläckage.

Varför behöver man en takfläkt?

Takfläkten behövs för att hålla isoleringsskiktet/konstruktionerna
torra. Ju torrare isoleringen är, desto bättre isolerar
den. Torra konstruktioner förebygger uppkomst av mögel
och svamp. När takfläkten torkar konstruktionerna bibehålls de friska så länge som möjligt.

Hur mycket ström förbrukar takfläkten? Är Sense energisnålt?

Kontrollenheten i Sense monteras i en energieffektiv VILPE EC-takfläkt. Kontrollenheten reglerar takfläktens effekt enligt behov, och därför förbrukar takfläkten ingen extra energi. I regel går takfläkten på en låg effekt. Förbrukningen är i genomsnitt 5–10 W, det vill säga motsvarande en modern LED-lampa. De årliga elenergikostnader för takfläkten ligger på 100-150 kronor.

Hur cirkulerar luften i systemet och vilken roll spelar takfläkten?

VILPE Sense stoppar inte den naturliga luftcirkulationen utan tvärtom förbättrar den. När takfläkten går på den lägsta hastigheten motsvarar luftcirkulationen undertryckscirkulationen. När fuktnivån stiger ökar takfläktens varvtal. Takfläkten är alltid påkopplad, förutom vid –7 °C eller kallare väder. Då stannar takfläkten, eftersom man inte vill kyla konstruktionerna.

Hur analyserar kontrollenheten hur den ska reglera takfläkten? Hur lyckas detta utan manuellt arbete?

Kontrollenheten i VILPE Sense reglerar takfläkten enligt en algoritm. Regleringen påverkas av utomhustemperaturen och den relativa luftfuktigheten. För takfläkten finns det angivna gränsvärden som inte får överskridas eller underskridas. Till exempel begränsas luftcirkulationen vid kyla. Systemet har programmerats så att den håller det ventilerade
utrymmet så torrt som möjligt. Tanken är att leda in
torr luft i konstruktionerna. Om fukthalten stiger för mycket, minskar systemet luftflödet.

Hur regleras takfläkten i praktiken?

Vid regnigt väder är fukthalten i utomhusluften hög och då cirkulerar fläkten på minsta varvtal. När regnet upphör och luften blir torrare ökar takfläktens varvtal. Ett system som fungerar enligt behov säkerställer att ventilationen av konstruktionerna är optimal, eftersom takfläkten avlägsnar i genomsnitt sex gånger mer fukt från konstruktionerna.

Hur får takfläkten tilluften den behöver?

Sense-systemet behöver tillräckligt med tilluft
för att fungera på rätt sätt. Om tillgången på tilluft inte tillgodoses, kommer tilluften att komma genom konstruktionerna vilket inte är optimalt. En tillräcklig mängd tilluft måste säkerställas. Tillgången på tilluft kan säkras till exempel med undertrycksavluftare.

Gör Sense-systemet någon nytta om taket på byggnaden är vattentätt?

VILPE Sense gör mer än att larma om takläckage. Systemet driver också aktivt ut fukt ur konstruktionerna.
Fukt kan ansamlas i konstruktionerna på grund av temperatur- och fuktvariationer. VILPE Sense upptäcker och avlägsnar fukten.


Systemet bygger på att man kan upptäcka eventuella läckage genom att granska hur snabbt fukten lämnar konstruktionerna. Ur jämförelsesynpunkt skulle det vara mest optimalt att ha flera VILPE Sense-system på taket eller på intilliggande byggnader eller att det skulle finnas flera givare i en fastighet.

Hur lång livslängd har VILPE Sense?

Systemet i sig hålls i funktionsskick i flera årtionden. Givarnas livslängd är å andra sidan 10–15 år. Givaren fungerar tills batteriet i den är tomt. Därefter förnyas givaren, eftersom batteriet på grund av isolerbarheten inte kan bytas.

Larmar givaren om den går sönder?

Om en givare skulle råka gå sönder eller batteriet blir tomt kan man se detta via Senses användargränssnitt. När givaren fungerar visas den med grönt i användargränssnittet.
En grå färg indikerar att givaren har ett fel.

Hur ska systemet dimensioneras? Vilken areal täcker en takfläkt?

En takfläkt täcker en yta på 200 m2.

Hur stor areal täcker Sense-givarna?

En givare i konstruktionerna räcker till för att övervaka den areal som betjänas av en takfläkt.


Hur styrs systemet om det finns flera givare?

Takfläktens styrning kräver minst två givare:
en ute och en i konstruktionerna. Data från givarna reglerar takfläkten. Man kan installera fler givare
i konstruktionerna om man vill samla in mer omfattande
eller mer detaljerade data. Om det finns flera givare i
konstruktionerna kan man välja vilken som helst av dessa för att reglera kontrollenheten.

Hur snabbt fungerar systemet efter installation?

Data börjar synas i användargränssnittet inom cirka sju
timmar efter att systemet har tagits i bruk. Det här beror på att kondensatorn i kontrollenheten laddar i sju timmar.

Vilken garanti har systemet?

Systemet har en garantiperiod på två år.

Vad händer om byggnaden byter ägare?

Administratören kan ta bort admin-rättigheterna från
enhetens inställningar, och då kan man registrera en ny admin. Den nya administratören måste ha ett personligt användarkonto.

Om den tidigare administratören är okänd, kan man
genom att uppge kontrollenhetens serienummer begära
att administratören friar enheten och admin-rättigheterna.
En begäran skickas då automatiskt till den tidigare administratören via e-post.

Om den tidigare administratören inte reagerar
på e-postbegäran, kan VILPEs kundtjänst fria adminrättigheterna för ny registrering.

Blev du intresserad?

Har du redan ett byggprojekt?

Har du ett byggprojekt och skulle vilja ha VILPE Sense smart system för fukthantering på taket? Våra experter hjälper dig att skaffa ett modernt och smart tak. Fyll i formuläret med projektinformation och vi räknar ut produkterna och kostanderna inom tre arbetsdagar.

Jag vill veta mer

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.