Dataskyddspolicy för sociala medier på VILPE Oy

Denna text beskriver sekretesspolicyerna för VILPE Oy:s sidor på sociala medier. Sekretesspolicyerna gäller då du gillar eller följer VILPE Oy:s sidor på Facebook-, Instagram-, TikTok, LinkedIn- eller YouTube. 

1. Personuppgiftsansvarig

VILPE Oy (0558172-1). Handelsvägen 9, 65610 Korsholm.  

2. Personuppgiftskontakt  

VILPE Oy 
Kommunikationsansvarig Essi Poropudas 
Handelsvägen 9, 65610 Korsholm 
Tfn växel 020 123 3200 
some@vilpe.com 

3. Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträden är de sociala medierna i fråga. Dataskyddsprinciperna för dessa beskrivs i följande länkar:

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok och YouTube har med avseende på sina tjänster huvudansvaret för datasäkerheten och efterlevnaden av den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. VILPE har inget inflytande på behandlingen av personuppgifterna, eftersom det är uteslutande dessa tjänster som behandlar uppgifterna. Du kan hantera dataskyddsinställningarna för de enskilda tjänsterna i själva tjänsten.  

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter 

Syftet med behandlingen av personuppgifter anges i informationen om de berörda tjänsteleverantörerna:

5. Grund för behandlingen av personuppgifter 

Grund för behandlingen av personuppgifter är ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige. 

6. Datakällor för behandling av personuppgifter och uppgifter som behandlas 

VILPE får från Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok och YouTube den registrerades namn eller användarnamn, offentliga profilbild, annan information som den registrerade anger som offentlig i applikationen, information som den registrerade själv laddat upp som kommentarer och direktmeddelanden. Uppgifter samlas in även om användaren inte är registrerad i tjänsten eller inloggad på sitt konto.

7. Lagringstid för personuppgifter 

Den sociala medieleverantören förvarar personuppgifterna tills de inte längre behövs eller tills personen raderar sitt konto. VILPE kommer att se informationen tills den registrerade slutar gilla eller följa VILPEs konto på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok eller LinkedIn. 

8. Utlämnande av uppgifter 

VILPE lämnar inte ut personuppgifter som samlas in i tjänsten till tredje part. 

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES 

VILPE överför inte uppgifter till mottagare utanför EU eller EES. De sociala medieleverantörerna delar däremot information globalt.

10. Principer för skydd av registret 

A. Manuellt material 

Den personuppgiftsansvarige konverterar inte uppgifter till manuellt format. 

B. Elektroniskt lagrade uppgifter 

Den personuppgiftsansvariges personal som deltar i behandlingen av uppgifterna och utomstående personer som agerar för den personuppgiftsansvariges räkning har tystnadsplikt angående alla personuppgifter som finns i registret. Administratörsbehörighet eller användarnamnen på VILPEs sidor på Facebook, TikTok, Instagram, YouTube och LinkedIn har givits endast till de personer som ansvarar för tjänsten.  

11. Profilering 

Den personuppgiftsansvarige kan utnyttja uppgifterna också för profileringsändamål. Profileringen genomförs genom att man skapar en identifieringskod med hjälp av vilken uppgifterna om den registrerade som framkommer i samband med användningen av tjänsten kan kombineras. En profil som skapats på detta sätt kan därefter exempelvis jämföras med profiler som skapats för andra registrerade personer. 

Syftet med profileringen är att skaffa upplysning om efterfrågan på tjänster och kundbeteendet. 

12. Den registrerades rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter och direktmarknadsföring 

Den registrerade har rätt att invända mot profilering och behandling av uppgifter som riktas mot hen. Den registrerade kan välja att dölja de annonser som visas av VILPE.

13. Den registrerades övriga rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter 

RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL UPPGIFTER (TILLSYNSRÄTT) 

Den registrerade kan kontrollera informationen hos den sociala medietjänstleverantören, vilken information om hen har lagrats i medieleverantörens kundregister. VILPE överför inte information från sociala medier till sina egna register.

RÄTT ATT YRKA PÅ RÄTTELSE, RADERING ELLER BEGRÄNSAD BEHANDLING AV UPPGIFTER 

Om den registrerade upptäcker fel i uppgifterna kan hen själv rätta, radera eller begränsa användningen av uppgifterna enligt de möjligheter som den sociala medieleverantören erbjuder. Den registrerade kan också kontakta medieleverantören för korrigering, radering eller begränsning av uppgifterna.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET  

Till den del den registrerade själv har lämnat sådana uppgifter till den sociala medietjänsten som behandlas med stöd av den registrerades samtycke eller på uppdrag av hen, har den registrerade rätt att få ut sådana uppgifter i regel i maskinläsbart format till sig själv eller för överföring till en annan personuppgiftsansvarig. Den sociala medietjänsten ska ge den registrerade tillgång till uppgifterna. VILPE överför inte den registrerades uppgifter från sociala medietjänster till sina kundregister.

RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, om den personuppgiftsansvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen i sin verksamhet. 

ÖVRIGA RÄTTIGHETER 

Om personuppgifterna behandlas med den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att sluta använda den sociala medietjänsten. VILPE kan inte påverka hur de sociala medietjänsterna använder personuppgifterna.

14. Kontakt 

I frågor rörande behandlingen av personuppgifter och utövandet av egna rättigheter ska den registrerade kontakta den sociala medieleverantören via den kontaktinformation som finns på medieleverantörens webbplats.

Om den registrerade har frågor om VILPEs hantering av personuppgifter i sociala medietjänster ska hen kontakta den person som anges under punkt 2. Den personuppgiftsansvarige eller personen som anges under punkt 2 kan vid behov be den registrerade precisera sin begäran skriftligen. Vid behov kan den registrerades identitet verifieras innan andra åtgärder vidtas.