Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

VILPE Oy (0558172-1)
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Keskus p. 020 123 3200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

VILPE Oy
Toimistopäällikkö Mervi Koskela
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Puh. 020 123 3226
etunimi.sukunimi(at)vilpe.com


3. Rekisterin nimi

VILPE Oy:n työnhakijarekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on työhakemusten hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään työnhakijoiden haastattelujen järjestämiseen, työnhakijoiden suuntaan tapahtuvaan viestintään ja rekrytoinnin toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
•    Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika 
•    Henkilön nimi
•    Puhelin
•    Sähköpostiosoite

mahdolliset muut työnhakijan itse ilmoittamat tiedot.


6. Henkilötietojen säilytysaika

Valituksi tulematta jääneiden tiedot poistetaan viimeistään 2:n vuoden kuluttua hakuajan päättymisestä. Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista jo aiemmin.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröityneeltä itseltään.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilörekisterin tietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


11. Profilointi

Rekisterinpitäjä ei hyödynnä tietoja profilointitarkoituksissa.


12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen työnhakijasuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän työnhakijarekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut työnhakijarekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.


14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.