GARANTI

Denna garanti är en extra förmån som beviljas av VILPE Oy (hädanefter ”VILPE”) till kunden (hädanefter ”kunden”).

VILPE utfärdar en garanti för de produkter företaget levererar (hädanefter ”produkten”, ”produkterna”) enligt de villkor som anges nedan.

Garanti

Den tekniska garantin täcker produktens tekniska funktioner när produkten används i avsett syfte, i enlighet med informationen i instruktionerna för installation, drift och underhåll. Garantin täcker därmed tätheten hos genomföringarna samt flödeskvalitet, isolering och mekanisk hållbarhet hos ventilationsrören. VILPE utfärdar inga garantier rörande produktens lämplighet för ett visst ändamål.

Den estetiska garantin gäller deformering av produkten, större sprickor som går igenom produkten samt eventuella större förändringar av produktens plastdelar under förhållanden där produktens yta utsätts för stadig påverkan av miljö och klimat, till exempel genom solljus. Den här garantin täcker inte normal missfärgning eller färgförändringar eller korrosionsskador på motorer, elektriska delar, tätningsmedel, metalldelar, skruvar eller tätningar.

Garantiperiod

Den estetiska garantiperioden för genomföringar, utlopp, ventilationsrör och strukturer, ventilationstillbehör och fästen från VILPE® är tio (10) år och den tekniska garantiperioden tjugo (20) år. VILPE ger Wive-produkten en garanti på tio (10) år. Garantin gäller inte delar som man kan förvänta att slits i normalt bruk eller som är menade att bytas ut. Garantin gäller inte delar som man kan förvänta att slits i normalt bruk eller som är menade att bytas ut. Garantiperioden för motorer och elektriska delar hos VILPE®-takfläktar är två (2) år. Garantiperioden börjar från produktens leveransdatum, som framgår av produktkvittot.

Genom att registrera din VILPE®-takfläkt via VILPE-applikationen, kan du få en utökad garanti på fem (5) år för takfläktens motor och elektriska delar. Garantiperioden börjar då gälla på registreringsdatum eller senast två (2) år från inköpsdatum. VILPE-mobilapplikationen kan hämtas till Apple och Android från appbutikerna.

Villkor och begränsningar för garantin

Garantin ska gälla under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 • Produkten används för det syfte som anges av VILPE.
 • Produkten har installerats, använts och underhållits i enlighet med instruktionerna för installation, drift och underhåll.
 • Terminalutrustning för VILPE®-luftkonditionering som kräver en separat genomföringsdel har installerats och använts i VILPE®-genomföringarna.
 • Produkten har använts under normala förhållanden.
 • Garantin täcker inte skador orsakade av naturkatastrofer, miljökatastrofer, exceptionellt höga nedsmutsningsnivåer, brand, olyckor, strålning eller andra orsaker som VILPE inte har någon möjlighet att påverka.
 • Köparen ska ha äganderätt till den produkt som garantiärendet gäller.

Garantin täcker inte fel orsakade av:

 • installation, användning eller underhåll av produkten som inte följer instruktionerna för installation, drift och underhåll, eller annan underlåtenhet att följa dessa instruktioner,
 • en kemisk reaktion mellan produkten och någon annan strukturell del eller konstant exponering för orenheter,
 • oförsiktig eller felaktig transport, lagring eller hantering på en arbetsplats eller under installationen,
 • produkter från tredje part, i händelse av fel på elektriska delar eller andra mekaniska delar,
 • en genomföring eller terminalutrustning för luftkonditionering från en annan tillverkare som används tillsammans med en VILPE®-produkt,
 • normalt slitage för produkten som påverkar dess användning,
 • vatten som kondenseras inuti rören eller fläktdelen på takfläktarna eller andra föroreningar i kanalen.
 • Produkten har kopplats till ett elsystem som är olämplig för den (t.ex. USA)

Garantiprocess

Köparen måste framföra alla garantianspråk till VILPE inom en (1) månad från att felet upptäcktes eller den tidpunkt då felet borde ha upptäckts. Anspråket måste omfatta namn, adress och telefonnummer för den köpare som åberopar garantin, inköpsdatum för produkten samt en kopia av kvittot, en tillräckligt bred och noggrann beskrivning av felet och den tidpunkt då felet upptäcktes för första gången. VILPE-produktnumret måste framgå av kvittot. Anspråket måste skickas skriftligt till VILPE.

VILPE äger rätt att reparera felet eller ersätta den felaktiga produkten enligt eget gottfinnande.

I reklammationsfall gällande Wive, skickar VILPE en ny produkt eller termostat till kunden. VILPE utför inga reparationer på plats av produkter tillhörande Wive-serien.

VILPE äger rätt att begära att köparen lämnar den felaktiga produkten till ett kontor som bestämts av VILPE och köparen eller inspektera den felaktiga produkten, installationen och användningsförhållandena, eller låta inspektera dessa, på produktens installationsplats.

Vid ett klagomål ska VILPE betala fraktkostnaderna som uppstår vid leveransen av den felaktiga produkten till ett kontor som bestämts av VILPE och köparen.

Vid garantireparationer ska VILPE täcka reparationskostnaderna, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 • De felaktiga delarna har levererats till en auktoriserad servicetekniker hos VILPE eller serviceteknikerns representant, enligt överenskommelse mellan VILPE och köparen.
 • Reparationen ska påbörjas och genomföras under vanlig kontorstid. Den auktoriserade serviceteknikern ska äga rätt till ersättning från köparen för ytterligare kostnader som uppstår genom brådskande reparationer eller reparationer som utförs utanför vanlig kontorstid.
 • Transport till reparationsplatsen kan ske via bil eller med lokaltrafik, undantaget vattenburna, luftburna eller snögående fordon.
 • Man kan ta sig på taket på ett säkert sätt. Det här innebär, till exempel, att taket är utrustat med stegar och annan viktig utrustning.

VILPE är inte ansvariga för kostnader som uppstår vid retur, reparation eller ersättning av en produkt som inte har installerats, använts eller underhållits i enlighet med instruktionerna för installation, drift och underhåll.

Reparationen av produkten eller ersättandet med en annan produkt innebär ingen förlängning av garantiperioden.

Allmänna villkor

Den här garantin är en extra förmån som beviljas köparen av VILPE och påverkar inte det lagstadgade konsumentskyddet.

Ärenden som rör den här garantin ska hanteras och tolkas i enlighet med finsk lag.

Denna garanti ersätter alla andra garantier i den omfattning som anges i det här dokumentet, inklusive både uttryckliga och underförstådda garantier.

Den här garantin ska inte täcka några indirekta förluster eller skador som drabbar köparen på grund av fel på produkten, eller skador eller förluster som uppstår hos tredje part.

Den garanti som uttrycks i ovanstående villkor ska gälla produkter som inhandlats av köparen från VILPE och tillverkats den 1 januari 2013 eller senare. Produktens tillverkningsdatum anges i datumkoden på produkten.