Takfläktar


Vilka kriterier bör jag använda när jag väljer en VILPE®-takfläkt för husets frånluftsventilation?

Takfläkten väljs baserat på byggnadens eller egendomens ventilationsbehov. Du kan använda snabbvalstabellen för VILPE®-takfläktar när du ska välja takfläkt för en vanlig villa För att välja lämplig takfläkt måste trycket från kanalsystemet och de nödvändiga luftvolymerna vara kända. När takfläktens driftspunkt har fastställts kan du välja bästa möjliga takfläkt för det avsedda användningsområdet genom att undersöka tabellerna för takfläktarnas prestandavärden. Välj den modell bland VILPE®-takfläktarna som förbrukar minst energi och avger lägst ljud vid driftspunkten.


Vilken VILPE®-takfläkt kan användas med en köksfläkt?

VILPE®-takfläktar i E-serien går att använda med en AC-styrd köksfläkt. Om köksfläkten kan styra en takfläkt av EC-modell (0–10 V DC), bör du använda takfläktar i VILPE® ECo-serien med köksfläkten.


Vad är skillnaden mellan VILPE®-takfläktarna i E-serien och ECo-serien?

VILPE®-takfläktarna i E-serien är försedda med AC-fläktar. VILPE®-takfläktarna i ECo-serien innehåller en ny generation av fläktteknik som gör AC-modeller mer energisnåla och tysta. EC är en förkortning av electronically commutated, vilket när det gäller takfläktar innebär en fläkt med borstlös likströmsmotor. I EC-motorerna har den mekaniska kommuteringen ersatts med en elektronisk krets som leder fram rätt mängd hjälpström i rätt riktning och i exakt rätt tid för smidig motorstyrning. Processen har förenklats genom användning av en stationär stator med fasta lindningar. Permanenta magneter har monterats i fläkthjulen inuti rotorn.
Likströmsmotorer är enkelt uttryckt cirka 30 % starkare än växelströmsmotorer, eftersom det sekundära magnetfältet består av permanenta magneter i stället för kopparlindningar.


Vilka kriterier bör jag använda när jag väljer en VILPE®-takfläkt

Se avsnitten Vilka kriterier bör jag använda när jag väljer en VILPE®-takfläkt för husets frånluftsventilation? och Vilken VILPE®-takfläkt kan användas med en köksfläkt?


Varför bör jag välja en VILPE® ECo-takfläkt?

VILPE® ECo-takfläktar förbrukar mycket mindre energi vid samma driftspunkt jämfört med AC-takfläktar. Detta minskar elförbrukningen under byggnadens livscykel. Den teknik som används i ECo-takfläktarna gör det möjligt att ansluta takfläkten till byggnadens tekniska system. Tänk på detta även om det inte monterades någon central styrenhet i byggnadens tekniska system under byggfasen. Dessutom är takfläktarna i VILPE® ECo-serien tystare än AC-takfläktar. ECo-modellerna dras inte med det brummande ljud som genereras av motorn i tyristorstyrda AC-modeller. Tack vare fläkthjulets konstruktion blir det viskande ljudet från luftströmmen också lägre.


Hur justerar jag strömmen för VILPE®-radonfläkten?

Strömmen för VILPE®-radonfläkten ställs in innanför kåpan på kopplingsboxen i den övre delen av takfläkten under installationen. Vid leveransen är fläktströmmen inställd på 3 V, vilket är tillräckligt i de flesta fall. Om inställningen behöver ändras går detta att göra via kopplingsboxen. Det är viktigt att tänka på att elinstallationer endast får utföras av behöriga företag.


Kan jag ansluta VILPE® ECo 110 radon/eco-badrumsfläkten till en styrenhet som finns inne i huset? Hur går det till?

Som standard går det inte att installera en extern styrenhet med VILPE® ECo 110-fläkten. Om en extern styrenhet behövs rekommenderar vi att du väljer VILPE® ECo 190-modellen. Om detta inte är möjligt kontaktar du VILPE®s tekniska support.
Observera att elinstallationer endast får utföras av yrkeselektriker.


Vilka styrenheter går att använda med VILPE® E-fläktarna och VILPE® ECo-fläktarna?

Motorstyrenheter som passar för 0–10 V-styrning går att använda med VILPE® ECo-takfläktar. VILPE® ECo-motorstyrenheten kan monteras både på ytan och nedsänkt.
Motorstyrenheter avsedda för AC-fläktar går att använda med VILPE® E-fläktar. Kontrollera att styrenhetens strömintervall stämmer överens med motorstyrkan. VILPE®-motorstyrenheterna kan monteras både på ytan och nedsänkt.


Hur och var är lågspänningskablarna till VILPE® ECo-takfläkten fästa?

De elektriska specifikationerna för VILPE® ECo-takfläktarna samt ytterligare information om takfläktarna och deras prestandavärden finns tillgängliga på vår webbplats www.vilpe.com, i prislistan samt i broschyrerna för VILPE®-takfläktarna och ventilationsrören.

Det finns två kablar i VILPE® ECo-fläktarna. En av dem används för att förse takfläkten med 230 V elektricitet och den andra för en koppling som rör takfläktens styrenhet. Mer information om kopplingar finns i installationsanvisningarna: Kretsscheman för VILPE® ECo-takfläktar (ECo 110 + ECo 190, ECo 220, ECo 250)

OBS! Elinstallationer endast får utföras av yrkeselektriker.


Hur ansluts VILPE® ECo-takfläkten till byggnadens tekniska system (VAC) och vilken information hämtas om takfläkten?

VILPE® ECo-takfläktar går att ansluta till byggnadens tekniska system om systemet har kapacitet att styra rotationshastigheter med 0–10 VDC. Ett larm kan tillhandahållas med driftsmonitorn VILPE® ECo Monitor. Driftsmonitorn avger larm i form av utdata om rotationshastigheten underskrider 200 varv/minut.

De pulsdata som erhålls från VILPE® ECo-takfläkten går också att ansluta till byggnadens tekniska system, vilket gör att larmgränserna kan integreras i systemstyrningen. Gränsförhållandet vid anslutning är att systemet bör kunna tolka pulser på cirka 7 ms och 10 V spänning. Detta måste kontrolleras med systemleverantören. En puls per varv skickas från takfläkten. Larmgränsen kan ställas in på till exempel 300 varv/minut.

OBS! Elinstallationer endast får utföras av yrkeselektriker.


Fråga: Hur ansluts VILPE® E-fläktarna?

Kretsschema för VILPE® E-takfläktar

De elektriska specifikationerna för VILPE® E-takfläktarna samt ytterligare information om takfläktarna och deras prestandavärden finns tillgängliga på vår webbplats www.vilpe.com, i prislistan samt i broschyrerna för VILPE®-takfläktarna och ventilationsrören.

OBS! Elinstallationer endast får utföras av yrkeselektriker.


Varför samlas is i takfläkten och frånluftsröret och varför droppar vatten på spisen?

Varmluft stiger vanligtvis uppåt via kanaler och strukturer, medan kall luft rör sig nedåt. När en kall yta och varm luft möts och den relativa luftfuktigheten är 100 %, uppstår en daggpunktsom gör att vatten börjar droppa nedåt från kanalerna.

Så här löser du problemet:
Kontrollera att kanalerna är ordentligt isolerade. Isoleringens tjocklek på kanaler i kalla utrymmen måste uppfylla byggnadskraven. Tjockleken på kanalernas rockwool-isolering måste vara minst 150 mm.
Kontrollera att ventilationen i lägenheten är rätt inställd. Vanligtvis bör ventilationen ställas in så att det finns ett undertryck på cirka 3–5 Pa. Om ett problem inte går att åtgärda genom att justera ventilationen och isolera kanalerna, bör kökskåpan förses med en helt stängbar dämpare. Detta förhindrar att fukten stiger i kanalerna och kondenseras.

Om fläkten har fastnat och inte kan rotera fritt, aktiveras den automatiska värmesäkringen för att inte fläkten ska gå sönder. När isen har smält återställs värmesäkringen så att fläkten går att använda igen. Det enklaste sättet att tina upp en frusen fläkt är att blåsa in varmluft i kanalen, till exempel med en hårtork.

Om takfläkten stängs av omedelbart efter matlagning, finns en stor mängd ånga och varmluft kvar i kanalerna. Vattenånga kondenseras i kanalerna och fläktmotorn och fryser till is i kallt väder. Nästa gång fläkten används, smälter isen och vattnet rinner från kanalerna ned på spisen. Fläkten bör köras så länge som möjligt efter matlagningen så att kanalerna har tid på sig att torka. Det bästa sättet att förhindra kondens är att ha fläkten igång hela tiden med liten effekt.


Vilken livslängd har VILPE®-takfläkten?

Den normala livslängden för VILPE®-takfläktarna är 15–20 år. Motorerna har lång livslängd och går sällan sönder i förtid.

Den vanligaste orsaken till minskad fläkteffekt är att kondensatorn har gått sönder. Det är relativt enkelt att byta kondensatorn. Arbetet bör dock utföras av en professionell elektriker.

Om ökat ljud hörs från rotorn vid högre varvtal kan det vara fel på ett lager. En underhållssats finns tillgänglig för varje fläktmodell. Underhållssatsen omfattar motorn och kondensatorn.Genomföringar, frånluftsrör och ventilationsrör


Hur väljer jag en lämplig genomföring för mitt tak och takmaterial?

Det är enkelt att välja genomföring: använd bara VILPE®-genomföringsväljaren. VILPE®-genomföringsväljarensom hjälpmedel. Om du inte kan hitta rätt alternativ med väljaren kontaktar du VILPE®s tekniska support.


Varför måste jag installera en taktätning?

Taktätningen skyddar takstrukturerna och isoleringsmaterialet från vatten som kondenseras på undersidan av takmaterialet. Tätningen förhindrar att fukt som orsakas av vatten och snö kommer in i mellangolvet genom ventilationsöppningar i takåsen. VILPE® 2K-taktätningen sträcker sig från takytan till överdelen av genomföringen och stänger därmed mellanrummet mellan takytan och takmaterialet, så att fukt inte kan komma in i strukturerna och ger fullständig vattentäthet. Se avsnittet Vad är VILPE® 2K-taktätningen och varför bör den användas? Lär dig mer om VILPE® 2K-taktätningen genom att titta på installationsvideon.


Vad är VILPE® 2K-taktätningen och varför bör den användas?

2K-taktätningen är den enda genomföringen på marknaden som säkerställer att takstrukturen blir helt vattentät. Med 2K-taktätningen säkerställs att de naturliga avbrotten i takmaterialet i kombination med blåst och snö inte ger extra fuktbelastning på takstrukturerna. 2K-taktätningen tätar genomföringen och takmaterialet som en enda vatten- och vindtät komponent. Lär dig mer om VILPE® 2K-taktätningen genom att titta på installationsvideon.


Vilket avloppsventilationsrör med Ø 110 mm bör jag välja: ett isolerat eller oisolerat?

Med tanke på villkoren som råder i de nordiska länderna bör ett isolerat avloppsventilationsrör alltid användas. Det är endast isolerade avloppsventilationsrör som förebygger kondensering av luftfuktigheten i avloppet och ansamlingen av is i rören. Om rören fryser fungerar inte avloppsventilationen, vilket kan leda till att vattenlåsen töms och en dålig lukt sprider sig i byggnaden.


Går det att placera en hatt på avloppsventilationsröret?

Vi rekommenderar inte att du använder en hatt på avloppsventilationsröret. Du kan dock installera en hatt om du vill att avloppsventilationsröret ska se likadant ut som de andra rören på taket. Om en hatt används bör regnkragen inuti hatten avlägsnas för att förbättra ventilationen.
För att undvika frysning rekommenderar vi det isolerade ventilationsröret VILPE® 110/IS/500 för avloppsventilation. Ett oisolerat avloppsrör kan isoleras senare genom att montera VILPE® -frysskydd på röret.


Kan jag använda VILPE®-avloppsventilationsrör för ventilering av takstrukturer?

Att göra om ett VILPE®-ventilationsrör till en takfläkt kan ofta vara nödvändigt i äldre hus när du vill byta ut den naturliga ventilationen mot ett mekaniskt frånluftsventilationssystem. Ofta måste även utsugningsfläkten ersättas med en köksfläkt så att ventilationsröret görs om till en takfläkt. Detta gör köket ännu tystare.


Kan ett VILPE®-ventilationsrör omvandlas till en takfläkt utan att hela produkten behöver bytas ut?

Om det finns ett behov av att omvandla ventilationsröret till en takfläkt, rekommenderar vi att ventilationsröret byts ut helt mot en VILPE®-takfläkt. Paketet testas och kompletteras sedan så att inga separata ledningar behövs. Därefter säkerställs att paketet är vattentätt med hjälp av en färdig komponent.

Hatten på det vanligaste Ø 125 mm VILPE®-ventilationsröret går att ersätta med VILPE® E120S-takfläkten i VILPE® S-serien. Hatten på ventilationsröret tas bort och ersätts med en fläkt som fästs i den nedre delen av ventilationsröret med tre skruvar. Att omvandla ett ventilationsrör med 160 mm diameter till en takfläkt med VILPE® E220S-fläkten är något mer krävande, eftersom du förutom att ta bort hatten även måste ta bort den konformade luftavledaren i plast mellan ventilationsröret och hatten.

Observera att en separat genomföring måste ordnas i taket vid ombyggnaden för fläktens elledning. Enligt brandbestämmelserna får elledningen inte dras till styrenheten via kanalsystemet. Ofta görs ett hål i plastgenomföringen för elledningen och mellanrummen tätas med lim och tätningsmassa.

OBS! Elinstallationer som ansluts med olika ändringar och nya installationer får endast genomföras av en yrkeselektriker.


Vilket är det bästa genomföringsalternativet för rör och kablar från solpaneler?

VILPE® Solar-genomföringssystemen är avsedda för genomföring av matnings- och returrör för solfångare, kablar och andra mindre rör genom taket. VILPE® Solar-genomföringen kan användas med alla de vanligaste taktyperna och takmaterialen.VILPE® Ross-ventilationsrör


Hur många VILPE® Ross-ventilationsrör behöver jag för ventilation i undergolvet och hur stor installationsöppning ska jag lämna i grunden för ventilationsröret?

I avsnitt 3.2.1.5, del C2, i de finska nationella byggnormerna anges att den totala ytan för öppningarna i undergolvets ventilation måste vara minst 4 promille av undergolvets yta. Den finska föreningen för luftkvalitet och inomhusklimat tillhandahåller instruktioner för fastställande av ventilationsbehovet för olika typer av undergolvsutrymmen. För att fastställa ventilationsbehovet bör du kontakta en skicklig HVAC-tekniker eller byggnadsingenjör.

För VILPE® Ross 125-ventilationsröret krävs en öppning på minst Ø 135 mm och för ett Ross 160-ventilationsrör krävs en öppning på minst Ø 170 mm i grunden.
Den lediga ytan för öppningarna för VILPE® Ross-ventilationsrör:

 • VILPE® Ross 125: 95 cm²
 • VILPE® Ross 160: 201 cm²
 • VILPE® Ross 200: 314 cm²

 • VILPE® Ross-ventilationsrör används även för:
 • ventilation av radongas
 • tillförsel av inloppsluft till öppna spisar
 • tillförsel av luft för mekanisk eller naturlig ventilation


 • Garanti


  Vad innebär den estetiska garantin för VILPE®-produkterna?

  Den estetiska garantin gäller deformering av produkten, större sprickor som går igenom produkten samt eventuella större förändringar av produktens plastdelar under förhållanden där produktens yta utsätts för stadig påverkan av miljö och klimat, till exempel genom solljus. Den här garantin täcker inte normal missfärgning eller färgförändringar eller korrosionsskador på motorer, elektriska delar, tätningsmedel, metalldelar, skruvar eller tätningar. VILPE®-garantivillkor


  Hur agerar jag i garantifrågor?

  Villkoren för garantin som utfärdats av tillverkaren för VILPE®-produkter och instruktionerna för garantiprocessen beskrivs i Garantivillkoren.

  Vi hanterar garantifrågor så snabbt som möjligt. För att säkerställa snabb service bör du först kontakta VILPE®s tekniska support på telefon: +358 (0)123 3233, e-post myynti@sktuote.fi (export: +358 (0)20 123 3222 eller sales@vilpe.com).  Återförsäljare


  Var kan jag köpa VILPE®-produkter?

  VILPE®-produkter lagerförs och säljs i nästan alla byggvarubutiker i landet, både i fysiska butiker och på webben.