TAKUU

Tämä takuu on VILPE Oy:n (”VILPE”) asiakkaalleen (”Ostaja”) myöntämä lisäetu.

VILPE myöntää toimittamilleen tuotteille (”Tuote”, ”Tuotteet”) takuun jäljempänä kuvatuin ehdoin.

Takuu

Tekninen takuu kattaa Tuotteen teknisen toimivuuden siinä käytössä, johon Tuote on Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan tarkoitettu, koskien siten läpivientien tiiviyttä sekä poistoputkien virtausominaisuuksia, eristystä ja mekaanista kestoa. VILPE ei vastaa eikä takaa Tuotteen soveltuvuutta muuhun kuin käyttötarkoituksessa kuvattuun tarkoitukseen tai ääriolosuhteisiin.

Esteettinen takuu koskee Tuotteen muodonmuutoksia, merkittäviä läpihalkeamia ja Tuotteen muoviosien värissä tapahtuvia mahdollisia merkittäviä muutoksia olosuhteissa, joissa ympäristön tai ilmaston, esimerkiksi auringonvalon, vaikutus Tuotteen pintaan on tasainen. Takuu ei koske värin normaalia haalistumista eikä moottorien, sähköosien, tiivisteaineiden, peltiosien, ruuvien eikä tiivisteiden värimuutoksia eikä korroosiovaurioita.

Takuun voimassaoloaika

VILPE®-merkkisten läpivientien, poisto- ja tuuletusputkien sekä rakenteiden tuuletustarvikkeiden ja kiinnikkeiden esteettisen takuun voimassaoloaika on kymmenen (10) vuotta ja teknisen takuun voimassaoloaika kaksikymmentä (20) vuotta. VILPE Wive -venttiileillä on kymmenen (10) vuoden takuu. Takuu ei koske kuluvia tai vaihdettavaksi suunniteltuja osia. VILPE®-huippuimureiden moottoreiden ja sähköosien takuun voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta. Takuun voimassaoloaika alkaa Tuotteen toimituspäivästä, joka lukee ostotositteessa.

Rekisteröimällä VILPE®-huippuimurin VILPE-sovelluksen kautta on mahdollista saada huippuimurin moottorille ja sähköosille laajennettu viiden (5) vuoden takuu. Tällöin takuun voimassaolo alkaa rekisteröintipäivästä tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua ostopäivästä. VILPE-mobiilisovellus on ladattavissa Androidille sovelluskaupoista.

Takuun voimassaolon ehdot ja rajoitukset

Takuu on voimassa edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tuotetta käytetään VILPEn määrittämään käyttötarkoitukseen.
 • Tuote on asennettu ja sitä on käytetty ja huollettu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Erillistä läpivientiosaa edellyttävät VILPE®-ilmanvaihdon päätelaitteet on asennettu VILPE®-läpivienteihin ja VILPE®-läpivienneissä on käytetty VILPE®-ilmanvaihdon päätelaitteita.
 • Tuotetta on käytetty normaaleissa olosuhteissa.
 • Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat luonnonmullistuksista, ympäristökatastrofeista, poikkeuksellisen korkeista saastepitoisuuksista, tulipalosta, onnettomuudesta, säteilystä tai muusta sellaisesta syystä, johon VILPE ei voi vaikuttaa.
 • Ostajalla on omistusoikeus takuumenettelyyn asetettuun Tuotteeseen.

Takuu ei kata vikoja, joiden aiheuttajana on/ovat:

 • Tuotteen asennus, käyttö tai huolto Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeissa kuvatusta poiketen tai muu Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeiden laiminlyönti
 • Kemiallinen reaktio Tuotteen ja jonkin muun rakenneosan välillä tai jatkuva altistuminen epäpuhtauksille
 • Huolimaton tai epäasianmukainen kuljetus, varastointi tai käsittely työmaalla tai asennuksen yhteydessä
 • Kolmannen osapuolen tuotteet, kun kyseessä ovat viat sähköosissa tai muissa mekaanisissa osissa
 • Tuotteen pinnoittaminen esim. maali
 • Muun merkkinen läpivienti tai ilmanvaihdon päätelaite yhdistettynä VILPE®-tuotteeseen
 • Tuotteen normaali kuluminen, mistä seuraa Tuotteen ominaisuuksien heikkenemistä
 • Putkien sisäpintaan tai huippuimureiden puhallinosiin tiivistynyt vesi tai jää tai muut kanavan sisäiset epäpuhtaudet.
 • Tuotteen käyttö niille epäsopivassa sähköjärjestelmässä (esim. Yhdysvalloissa). 

Takuumenettely

Ostajan tulee esittää takuuta koskevat vaatimukset VILPElle yhden (1) kuukauden kuluessa vian havaitsemisesta tai siitä, kun vika olisi pitänyt havaita. Vaatimukseen tulee sisältyä: takuuseen vetoavan Ostajan nimi, osoite ja puhelinnumero, tuotteen ostopäivä ja kopio ostotositteesta, riittävän laaja ja täsmällinen kuvaus viasta ja ajankohta, jolloin vika ensi kertaa havaittiin. Ostotositteessa tulee olla näkyvillä VILPEn tuotenumerot. Vaatimukset tulee lähettää VILPElle kirjallisina.

VILPEllä on oikeus korjata tai korvata vahingoittunut Tuote valitsemallaan tavalla.

VILPE Wive -tuotteisiin liittyvissä reklamaatioissa ostajalle lähetetään uusi tuote tai termostaatti. VILPE ei suorita Wive-tuotteisiin liittyviä korjauksia paikan päällä.

VILPE Sense -järjestelmään sisältyvät tiedonsiirtopalvelut taataan ostohetkellä luvatun takuuajan mukaisesti.


VILPEllä on oikeus vaatia Ostajaa palauttamaan viallisen Tuotteen VILPEn ja Ostajan sopimaan toimipisteeseen tai tarkastaa tai tarkastuttaa vahingoittuneen Tuotteen, asennustavan ja käyttöolosuhteet Tuotteen asennuskohteessa.

Reklamaatiotilanteessa VILPE maksaa viallisen Tuotteen rahtikulut VILPEn ja Ostajan sopimaan toimipisteeseen.

Takuukorjauksissa VILPE vastaa korjauskuluista edellyttäen kuitenkin, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Vialliset osat on luovutettu sopimuksen mukaan VILPEn ja Ostajan sopimalle VILPEn valtuutetulle huoltajalle tai tämän edustajalle.
 • Korjaukseen ryhdytään ja työ suoritetaan normaalina työaikana. Valtuutettu huoltaja on oikeutettu veloittamaan Ostajalta kiireellisesti tai muuna kuin normaalina työaikana suoritetuista korjauksista aiheutuvat lisäkustannukset.
 • Matkustus paikkakunnalle, jolla korjaus suoritetaan, voidaan suorittaa huoltoautolla tai käyttäen tavanomaisen aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa, jollaiseksi ei katsota vesi-, ilma- eikä lumikulkuneuvoa.
 • Huoltoa tai korjausta vaativan kohteen luo on järjestetty turvallinen kulkutie, huomioiden voimassa olevat työturvallisuussäädökset. Tämä varmistetaan esimerkiksi katolle tarvittaessa asennetuilla tikasaskelmilla, kattotikkailla ja/tai kattosillalla ja turvalaitteiden kiinnitysjärjestelmillä. Kiinteistön omistaja vastaa mahdollisista nostolaitteiden käyttökustannuksista.
 • Värivirheelliset tuotteet korvataan uusilla tuotteilla.

VILPE ei vastaa tämän takuun ehtojen tai Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden vastaisesti asennetun, käytetyn tai huolletun Tuotteen palauttamisesta, korjaamisesta eikä vaihtamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Tuotteen korvaaminen toisella tai korjaaminen ei pidennä alkuperäistä takuun voimassaoloaikaa.

Yleiset ehdot

Tämä takuu on VILPEn Ostajalle myöntämä lisäetu eikä se vaikuta kuluttajalle lakisääteisesti kuuluvaan suojaan.

Tätä takuuta koskevat asiat käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.

Tämä takuu korvaa kaikki muut mahdolliset takuut tässä asiakirjassa määritetyssä laajuudessa riippumatta siitä, onko muut takuut annettu suoraan tai epäsuorasti.

Tämä takuu ei koske Tuotteessa olevasta viasta Ostajalle aiheutuvia välillisiä menetyksiä tai vahinkoja eikä kolmansille osapuolille aiheutuvia menetyksiä tai vahinkoja.

Edellä mainittujen ehtojen mukainen takuu koskee Ostajan VILPEltä ostamia Tuotteita, jotka on valmistettu 1.7.2022 tai sen jälkeen. Tuotteen valmistusajankohta ilmenee Tuotteessa olevasta valmistusaikakellosta.